Încheiere – Profeții împlinite și neîmplinite în viața Celui născut din fecioară (VIII)

Titlul acestui studiu, Profeții împlinite și neîmplinite în viața Celui născut din fecioară, cere o explicație:

De ce doar o parte din profețiile despre pruncul născut din fecioară s-au împlinit? Nu trebuiau să se împlinească toate? Cum rămâne cu celelalte?

Cred că trebuie să plecăm în răspunsul nostru de la cuvintele pe care i le-a spus îngerul fecioarei Maria, când și pe ea a încercat-o neîncrederea:

,,Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere“ (Luca 1:37).

Știam aceasta încă din cartea profetului Isaia:

,,Căci, după cum ploaia şi zăpada se pogoară din ceruri şi nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul şi-l fac să rodească şi să odrăslească, pentru ca să dea sămânţă semănătorului şi pâine celui ce mănâncă, tot aşa şi Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele“ (Isaia 55:10-11).

Profețiile rămase neîmplinite încă despre pruncul născut din fecioară proclamă cea de a doua venire a Fiului lui Dumnezeu, de data aceasta nu ca să ,,ridice păcatul lumii“, ci ca să instaureze împărăția neprihănirii. Acesta a fost și mesajul profetului Isaia. Rabinii care-i studiază cartea au ajuns la concluzia că Isaia trebuie să fi vorbit despre doi ,,Robi ai Domnului“, unul care vine să sufere și altul care vine să împărățească. Nu este însă vorba despre două personaje distincte, ci de Unul singur care vine de două ori, a doua oară ,,după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile şi lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui“ (Isaia 53:10). Acesta este mesajul clar al cărții Faptele Apostolilor. Primii ucenici au fost și ei bulversați de profețiile rămase neîmplinite. Răstignirea și moartea Fiului lui Dumnezeu le-a prăbușit toate speranțele pentru instaurarea împărăției davidice și nici chiar vestea învierii n-a reușit să-i scoată din această dezamăgire:

,,Şi ei I-au răspuns: „Ce s-a întâmplat cu Isus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte şi în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea întregului norod. Cum preoţii cei mai de seamă şi mai marii noştri L-au dat să fie osândit la moarte şi L-au răstignit? Noi trăgeam nădejde că El este Acela care va izbăvi pe Israel, dar, cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când     s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă nişte femei de ale noastre ne-au pus în uimire: ele s-au dus dis-de-dimineaţă la mormânt, nu I-au găsit trupul şi au venit şi au spus că ar fi văzut şi o vedenie de îngeri, care ziceau că El este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt şi au găsit aşa cum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut” (Luca 24 19-24).

Dacă sunteți dezamăgiți de profețiile rămase neîmplinite nu sunteți voi primii. Au făcut-o și alții înaintea voastră! Au trebuit să treacă patruzeci de zile de întâlniri și lămuriri cu Cel Înviat ca să li se răspundă celor ce s-au îndoit atunci la toate întrebările și să li se dea toate lămuririle. Fiul lui Dumnezeu i-a asigurat că TOATE profețiile făcute la nașterea Lui se vor împlini. Pentru ei n-a mai fost problema ,,dacă“ se vor împlini, ci ,,când“ se vor împlini. A trebuit să li se spună să nu se grăbească, ci să-și facă partea lor în convertirea viitorilor cetățeni ai acestei împărății:

,,După patima Lui, li S-a înfăţişat viu, prin multe dovezi, arătându-li-Se deseori, timp de patruzeci de zile, şi vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu.  … Deci apostolii, pe când erau strânşi laolaltă, L-au întrebat: „Doamne, în vremea aceasta ai de gând să aşezi din nou Împărăţia lui Israel?” El le-a răspuns: „Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa. Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului” (Fapte 1:3; 6-8).

Înainte de a împlini restul profețiilor, Fiul lui Dumnezeu s-a înălțat la cer și aceiași îngeri care i-au vestit nașterea le-a promis ucenicilor că El se va întoarce:

,,După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor. Şi cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb şi au zis: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer” (Fapte 1:9-11).

Așa spune și autorul epistolei către Evrei:

,,… tot aşa, Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce-L aşteaptă“ (Evrei 9:28).

Aceasta a fost convingerea care i-a ținut și promisiunea care le-a dat curaj în mărturia lor. Într-una din primele lor predici ținute înaintea iudeilor care-L răstigniseră pe Fiul lui Dumnezeu, Petru a zis:

,,Şi acum, fraţilor, ştiu că din neştiinţă aţi făcut aşa, ca şi mai marii voştri. Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor Lui: că, adică, Hristosul Său va pătimi. Pocăiţi-vă dar şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare şi să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremurile aşezării din nou a tuturor lucrurilor – despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi prooroci din vechime“ (Fapte 3:17-21).

Acest fragment de predică conține câteva informații extraordinare:

  1. Prima venire a Fiului lui Dumnezeu a împlinit profețiile făcute de Dumnezeu în vechime (,,Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor Lui“).
  2. Prima venire a Fiului lui Dumnezeu n-a fost ca să domnească, ci ca să pătimească pentru ispășirea păcatelor lumii (,,că, adică, Hristosul Său va pătimi“).
  3. Prima venire a Fiului lui Dumnezeu a făcut posibilă întoarcerea la Dumnezeu și împăcarea cu El prin pozăință (,,Pocăiţi-vă dar şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele“).
  4. Prima venire a Fiului lui Dumnezeu va aduce celor ce se întorc la Dumnezeu vremuri de înviorare (,,ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare“ – de aici se trage expresia ,,revival“ din limba engleză, tradusă aproximativ prin expresia ,,trezire“ din bisericile evanghelice).
  5. Prima venire a Fiului lui Dumnezeu s-a încheiat prin înălțarea Sa la cer (,,să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească“).
  6. Prima venire a Fiului lui Dumnezeu va fi urmată de o a doua prin care va împlini restul profețiilor rostite cu cazia nașterii Sale, legate nu numai de restaurarea împărăției și a tronului tatălui Său David, ci și de restaurarea ordinii universale (,,până la vremurile aşezării din nou a tuturor lucrurilor).
  7. Prima venire a împlinit doar parțial ceea ce profețiile din vechime au vestit despre Mesia (,,despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi proroci din vechime“).

N-a fost greu pentru Fiul lui Dumnezeu să-și convingă ucenicii de toate aceste lucruri pentru că le vorbise despre asta încă din timpul vieții prin pilde despre o ,,plecare“ și despre o ,,revenire“:

,,Se va întâmpla ca şi cu un om plecat într-altă ţară, care îşi lasă casa, dă robilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui şi porunceşte portarului să vegheze. Vegheaţi dar, pentru că nu ştiţi când va veni stăpânul casei: sau seara, sau la miezul nopţii, sau la cântarea cocoşilor, sau dimineaţa. (Marcu 13:34-35; vezi și pilda vierilor din Luca 20:9 și pilda talanților din Matei 25:14).

Revenirea Fiului lui Dumnezeu pentru împlinirea restului profețiilor făcute la nașterea Sa a făcut și face parte din Evanghelia pe care o vestesc creștinii în toată lumea:

,,Căci ei înşişi istorisesc ce primire ne-aţi făcut şi cum de la idoli v-aţi întors la Dumnezeu, ca să slujiţi Dumnezeului celui viu şi adevărat şi să aşteptaţi din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a înviat din morţi: pe Isus, care ne izbăveşte de mânia viitoare“ (1 Tesal. 1:9-10).

,,Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer“ (1 Tesal. 4:16).

Revenirea Fiului lui Dumnezeu și împlinirea profețiilor i-a ajutat pe ucenicii Lui să treacă curajoși prin persecuții:

,,Fiindcă Dumnezeu găseşte că este drept să dea întristare celor ce vă întristează şi să vă dea odihnă atât vouă, care sunteţi întristaţi, cât şi nouă, la descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu şi pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veşnică de la faţa Domnului şi de la slava puterii Lui când va veni în ziua aceea, ca să fie proslăvit în sfinţii Săi şi privit cu uimire în toţi cei ce vor fi crezut; căci voi aţi crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră“ (2 Tesal. 1:6-10).

Nou Testament conține o simetrie profetică foarte interesantă: cei care L-au salutat la prima venire pe Fiul lui Dumnezeu sunt frați de nădejde cu cei ce se roagă acum și așteaptă cea de a doua Lui venire. De unde am dedus aceasta?

Există în textul Noului Testament o perifrază care se repetă ca un leitmotiv, ca un refren de identificare a ,,adventiștilor“ (aici în sens de ,,așteptători“).

Iată-l caraterizându-i pe cei din Evanghelie:

,,Şi iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viaţă sfântă şi era cu frica lui Dumnezeu. El aştepta mângâierea lui Israel, şi Duhul Sfânt era peste el“ (Luca 2:25).

,,Mai era acolo şi o prorociţă, Ana,  … A venit şi ea în acelaşi ceas şi a început să laude pe Dumnezeu şi să vorbească despre Isus tuturor celor ce aşteptau mântuirea Ierusalimului“ (Luca 2:36-38).

,,… a venit Iosif din Arimateea, un sfetnic cu vază al soborului, care şi el aştepta Împărăţia lui Dumnezeu“ (Marcu 15:43).

Iată-l caracterizăndu-i pe cei din bisericile creștine:

,,Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor, Isus Hristos“ (Tit 2:11-13).

,,Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă, aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului?“ (2 Petru 3:11-12).

S-au înșelat cei care au așteptat împlinirea profețiilor pe vremea Domnului Isus? Nu! Se înșeală cei care așteaptă azi cea de a doua lui venire? Nicidecum!

Și când va fi cea de a doua venire a Fiului lui Dumnezeu? Nimeni nu știe! Nu uitați că primii ucenici au fost mustrați pentru această întrebare!

Al doilea răspuns posibil la această întrebare l-am auzit de la Aurel Popescu, predicatorul îndrăgit al generației mele. Cu un zâmbet poznaș pe față, el îi ademenea de la amvon pe cei din sală:

,,Și … vreți să vă spun precis ceasul în care va reveni Fiul lui Dumnezeu? … Aș putea să vă spun …. pentru că știu. Știu chiar foarte precis. Știu direct de la Domnul Isus …“

După ce tăcea retoric câteva secunde, dânsul spunea: ,,Am să vă arăt din Biblie. Este scris foarte clar. Deschideți la Matei 24:44. Nimic mai limpede ca această lămurire: ,,De aceea, şi voi fiţi gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi“. … Luați toate calculele celor ce calculează, toate profețiile celor ce anunță, toate predicile celor care fixează date și aruncați la gunoi tot ce vă spun ei. Găsiți ceasul la care nu se gândește nimeni! Acela este!“

Al treilea răspuns posibil este: ,,Fiul lui Dumnezeu poate reveni oricând“. Aceasta a fost și este nădejdea fiecărei generații de urmași ai Lui. Chiar și apostolul Pavel, care a știut mult mai mult decât știu majoritatea profesorilor de teologie de astăzi a crezut că Domnul va reveni în timpul vieții lui:

,,Iată, în adevăr, ce vă spunem prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi. Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul“ (1 Tesal :15-17).

De ce ne-a lăsat Dumnezeu în in certitudinea aceasta? Am să vă spun o întâmplare din copilărie. Când mama și tata plecau și ne lăsau acasă pe Emil și pe mine, ei nu ne spuneau niciodată cât vor fi plecați și la ce oră se vor întoarce. De ce n-o făceau? Pentru că ne cunoșteau prea bine! Dacă ne-ar fi spus că se întorc pe la ora șase seara, noi ne-am fi făcut de cap, am fi mers pe unde nu ne lăsau ei să mergem sau am fi întors totul cu susul în jos, cam până pe la cinci jumătate, cinci patruzeci și cinci. Apoi am fi pus repede totul la loc și i-am fi ateptat ,,ca niște sfinți“. Nespunându-ne când se întorc, ei ne obligau să fim ,,ca niște sfinți“ toată ziua! Eu sunt convins că așa face și Dumnezeu cu copiii Lui.

Este dreptul și datoria fiecărui creștin să aștepte venirea Fiului lui Dumnezeu în orice clipă!

Ce-ai face tu astăzi dacă ai știi cu certitudine că Fiul lui Dumnezeu se va întoarce la noapte să împlinească și restul profețiilor care au fost făcute la nașterea Sa? Dacă știi ce-i ai face, de ce nu faci chiar dacă nu știi precis că vine? ,,Deci cine ştie să facă bine şi nu face săvârşeşte un păcat!“ (Iacob 4:17).

Fiul lui Dumnezeu se va întoarce. Profețiile făcute acum două mii de ani Îl așteaptă. Îl aștepți și tu?

,,Să nu vă părăsiţi dar încrederea voastră, pe care o aşteaptă o mare răsplătire! Căci aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi căpăta ce v-a fost făgăduit. „Încă puţină, foarte puţină vreme”, şi „Cel ce vine va veni, şi nu va zăbovi. Şi cel neprihănit va trăi prin credinţă, dar, dacă dă înapoi, sufletul Meu nu găseşte plăcere în el.” Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credinţă pentru mântuirea sufletului“ (Evrei 10:35-39).

„Iată, Eu vin ca un hoţ. Ferice de cel ce veghează şi îşi păzeşte hainele, ca să nu umble gol şi să i se vadă ruşinea!” (Apocalipsa 16:15).

Iată Eu vin curând şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui“ (Apocalipsa 22:12).

 

+++

P.S. -Încet, încet și pe nesimțite, studiul acesta s-a transformat într-o carte gata de tipar. Se caută deci un sponsor (sau doi, trei) care ar dori să-și lege numele de apariția ei. Ca și în cazut ultimelor două apariții publicitare, am intenția să dăruiesc această carte spre vânzare uneia din instituțiile de învățământ teologic din țară. Gândiți-vă la una căreia i-ați da, să zicem, 200-400-500 de dolari și hai să-i înmulțim prin comercializarea acestei cărți. Colaboratorii pot să ia legătura cu mine la danbranzai@yahoo.com

 

 Categories: Studiu biblic, Teologice

Tags:

1 reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: