37. Arhivele regale – Manase – Cel mai rău rege al lui Iuda – 2 Regi 21; 2 Cronici 33:1-20

Venind imediat după dosarul strălucitorului Ezechia, dosarul lui Manase este surprinzător de negru și de idolatru. Ezechia a fost cel mai apropiat de gloria împăratului David, dar la fel ca și David a fost un tată nereușit.

Manase, fiul lui Ezechia a fost cel mai rău rege care a domnit vreodată pe tronul de la Ierusalim. El a ajuns rege la vârsta de doisprezece ani și a domnit împreună cu Ezechia, tatăl său timp de unsprezece ani. Manase a avut cea mai îndelungată domnie dintre toți regii lui Iuda: cincizeci și cini de ani. Probabil că a fost rău încă de la început, dar cei din jur și-or fi zis: „O să crească și o să-i treacă.“ Dar nu i-a trecut!

surviving kings of Judas

I. Un nume cu o semnificație specială

„Manase avea doisprezece ani când a ajuns împărat, şi a domnit cincizeci şi cinci de ani la Ierusalim. Mamă-sa se numea Hefţiba“ (2 Regi 21:1).

Edwin Thiele a ajuns la concluzia că Manase și-a început domnia alături de tatăl său Ezechia în 697/696 î.Ch. și a domnit apoi singur din 687/686 î.Ch. până la moartea sa în 643/642 î.Ch. William F. Albright datează domnia lui Manase între 687 – 642 î. Ch. (Edwin Thiele, The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings, 3rd ed.; Grand Rapids: Zondervan/Kregel, 1983). Manase a fost primul rege din regatul de sud care n-a mai avut la nord regatul lui Israel, pe care asirienii îl cuceriseră în aproximativ anul 720 î.Ch.

Ce-o fi fost în capul părinților lui când l-au numit așa? Fiul lui Ezechia a purtat numele unuia din fiii născuți lui Iosif de Asnat, fata lui Poti-Fera (Gen. 41:50). Cel de al doilea copil al lui Iosif purtase numele „Efraim“ (Domnul m-a făcut roditor). „Manase“ înseamnă în traducere „uitare“ („căci“, a zis el, ,,Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele şi toată casa tatălui meu“ – Gen. 41:51). Numele și traducerea lui pun la dispoziția lui Dumnezeu și a noastră posibilitatea unor foarte interesante jocuri de cuvinte. Cine se încrede în Dumnezeu este binecuvântat și uită de necazuri. Cine îl uită pe Dumnezeu în mijlocul binecuvântărilor va avea parte de necazuri. Este o lecție pe care a trebuit să o învețe fiul lui Ezechia și trebuie să ne-o însușim fiecare dintre noi.

În Geneza, Manase, și-a căpătat numele pentru că Iosif uitase „toate necazurile“. Manase, fiul lui Ezechia a ajuns să uite însă nu necazurile, ci toate binecuvântările moștenite de la tatăl său.

II. Un nume belestemat

Manase „l-a uitat pe Dumnezeu“ și s-a aruncat cu capul înainte în mreaja celei mai crase idolatrii. Răul pe care l-a făcut Manase țării a fost ireparabil. El a fost pentru Iuda ceea ce Ahab a fost pentru Regatul de Nord, în contrast categoric cu David, regele model.  Aceasta este caracterizarea pe care i-a făcut-o însuși Dumnezeu:

„Voi întinde asupra Ierusalimului frânghia ca asupra Samariei şi cumpăna ca asupra casei lui Ahab: şi voi curăţi Ierusalimul, ca o farfurie, care se curăţeşte, şi se răstoarnă cu faţa în jos, după ce a fost curăţită“ (2 Regi 21:13).

Rapiditatea cu care Manase a reușit să aducă în țară idolatria cea mai îndrăcită arată că toate reformele din vremea lui Ezechia nu schimbaseră inimile oamenilor decât la suprafață. Dosarul lui Manase este scurt, dar consistent. El a îngrămădit păcat peste păcat, coborând regatul de sud la un nivel de păgânism inimaginabil pentru urmașii lui Avraam:

„El a făcut ce este rău înaintea Domnului, după urâciunile neamurilor pe cari le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. El a zidit din nou înălţimile, pe cari le dărâmase tatăl său Ezechia, a ridicat altare lui Baal, a făcut un idol al Astarteei, cum făcuse Ahab, împăratul lui Israel, şi s-a închinat înaintea întregei oştiri a cerurilor şi i-a slujit“ (2 Regi 21:2-3).

Închinarea la „oștirea cerului“ cuprindea închinarea la Soare, Lună, cele cinci planete cunoscute în lumea antică și constelațiile Zodiacului. Dintr-o singură lovitură, Manase a anulat toată istoria evreilor în Canaan și a întors populația la idolatria popoarelor păgâne care fuseseră o urâciune înaintea Domnului. Idolatria de genul acesta fusese practicată și de generația blestemată care a trebuit să moară în pustie. Diaconul Ștefan o amintește în recapitularea lui istorică:

„Atunci Dumnezeu S-a întors dela ei, şi i-a dat să se închine oştirii cerului, după cum este scris în cartea proorocilor: „Mi-aţi adus voi vite junghiate şi jertfe timp de patruzeci de ani în pustie, casă a lui Israel?… Aţi purtat cortul lui Moloh şi chipul stelei zeului Remfan, chipurile acelea, pe cari le-aţi făcut ca să vă închinaţi lor! De aceea vă voi strămuta dincolo de Babilon“ (Fapte 7:42-43).

Manase n-a învățat nimic din pățania fraților lor evrei din regatul de nord și a dus regatul lui Iuda în starea de vinovăție care a atras deportarea lor și distrugerea Samariei:

„Au părăsit toate poruncile Domnului, Dumnezeul lor, şi-au făcut viţei turnaţi, au făcut idoli de ai Astarteei, s-au închinat înaintea întregei oştiri a cerurilor, şi au slujit lui Baal. Au trecut prin foc pe fiii şi fiicele lor, s-au dedat la ghicire şi vrăjitorii, şi s-au vândut ca să facă ce este rău înaintea Domnului, mâniindu-L. De aceea Domnul S-a mâniat foarte tare împotriva lui Israel, şi i-a îndepărtat dela Faţa Lui. – N-a rămas decât seminţia lui Iuda: şi chiar Iuda nu păzise poruncile Domnului Dumnezeului lui, ci se luase după obiceiurile rânduite de Israel“ (2 Regi 17:16-19).

„A zidit astfel altare în Casa Domnului, măcar că Domnul spusese: ,,În Ierusalim Îmi voi pune Numele.“ A zidit altare întregei oştiri a cerurilor în cele două curţi ale Casei Domnului. Şi-a trecut pe fiul său prin foc; se îndeletnicea cu ghicirea şi vrăjitoria, şi a ţinut la el oameni cari chemau duhurile şi ghiceau viitorul. A făcut din ce în ce mai mult ce este rău înaintea Domnului, mâniindu-L. A pus idolul Astarteei, pe care-l făcuse, în casa despre care Domnul spusese lui David şi fiului său Solomon: ,,În casa aceasta, şi în Ierusalim, pe care l-am ales din toate seminţiile lui Israel, vreau să pun pentru totdeauna Numele Meu. Nu voi mai muta piciorul lui Israel afară din ţara pe care am dat-o părinţilor lui, numai să aibă grijă să împlinească tot ce le-am poruncit şi toată legea pe care le-a dat-o robul Meu Moise.“ Dar ei n-au ascultat; şi Manase a fost pricina pentru care s-au rătăcit şi au făcut rău mai mult decât neamurile, pe cari le nimicise Domnul dinaintea copiilor lui Israel“ (2 Regi 21:4-9).

Dacă recunoașteți în enumerarea de mai sus unele practici prezente și în societatea „modernă“ veți vedea cât de mult am „evoluat“ și ne-am „civilizat“ între timp. În cazul generației lui Manase, dar și în cazul generației noastre, o nemaipomenită neascultare atrage după ea o pedeapsă nemaipomenită și Dumnezeu nu întârzie să o anunțe prin proorocii Săi:

„Atunci Domnul a vorbit astfel prin robii Săi proorocii: ,,Pentru că Manase, împăratul lui Iuda, a săvârşit aceste urâciuni, pentru că a făcut mai rău decât tot ce făcuseră înaintea lui Amoriţii, şi pentru că a făcut şi pe Iuda să păcătuiască prin idolii lui, iată ce zice Domnul, Dumnezeul lui Israel: „Voi aduce peste Ierusalim şi peste Iuda nenorociri cari vor asurzi urechile oricui va auzi vorbindu-se de ele. Voi întinde asupra Ierusalimului frânghia ca asupra Samariei şi cumpăna ca asupra casei lui Ahab: şi voi curăţi Ierusalimul, ca o farfurie, care se curăţeşte, şi se răstoarnă cu faţa în jos, după ce a fost curăţită. Voi părăsi rămăşiţa moştenirii Mele, şi-i voi da în mâinile vrăjmaşilor lor; şi vor ajunge de jaful şi prada tuturor vrăjmaşilor lor, pentru că au făcut ce este rău înaintea Mea şi M-au mâniat din ziua când au ieşit părinţii lor din Egipt, până în ziua de azi!“ (2 Regi 21:10-15).

III. Un nume de pomină

Sub conducerea lui Manase, evreii au păcătuit constant și comulativ, iar acum se apropiau de limita răbdării divine. O păcătuire nemaipomenită a atras o pedeapsă nemaipomenită. Răul religios a avut consecință în răul social. Manase a părăsit religia Dumnezeului adevărat și a ajuns să-și impună după bunul plac voia, trecând peste cadavrele oamenilor:

„Manase a vărsat deasemenea mult sânge nevinovat, până acolo încât a umplut Ierusalimul dela un capăt la altul, afară de păcatele pe cari le-a săvârşit şi în cari a târât şi pe Iuda, făcând ce este rău înaintea Domnului“ (2 Regi 21:16).

Preocupat doar să motiveze pedepsirea celor două regate, autorul cărții Regi se oprește doar la partea rea a vieții lui Manase. Cartea Cronici ne dă însă și alte amănunte, dovedind că Manase a fost biruit de puterea harului lui Dumnezeu în cea de a doua parte a vieții sale.

„Domnul a vorbit lui Manase şi poporului său, dar ei n-au vrut să asculte. Atunci Domnul a trimes împotriva lor pe căpeteniile oştirii împăratului Asiriei, cari au prins pe Manase şi l-au pus în lanţuri. L-au legat cu lanţuri de aramă, şi l-au dus la Babilon (Babilonul era pe atunci cea de a doua capitală a Asiriei – n.a.). Când a fost la strâmtoare, s-a rugat Domnului, Dumnezeului lui, şi s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinţilor săi. I-a făcut rugăciuni; şi Domnul, lăsându-Se înduplecat, i-a ascultat cererile, şi l-a adus înapoi la Ierusalim în împărăţia lui. Şi Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu. După aceea, a zidit afară din cetatea lui David, la apus, spre Ghihon în vale, un zid care se întindea până la poarta peştilor şi cu care a înconjurat dealul, şi l-a făcut foarte înalt. A pus şi căpetenii de război în toate cetăţile întărite ale lui Iuda. A înlăturat din Casa Domnului dumnezeii străini şi idolul Astarteei, a dărâmat toate altarele pe cari le zidise pe muntele Casei Domnului şi la Ierusalim, şi le-a aruncat afară din cetate. A aşezat din nou altarul Domnului, a adus pe el jertfe de mulţămire şi de laudă, şi a poruncit lui Iuda să slujească Domnului, Dumnezeului lui Israel“ (2 Cron. 33:10-16).

Regii duși robi de asirieni erau supuși la mari acte de cruzime. Li se punea o verigă de fier care străpungea buzele sau falca și erau târâți cu lanțuri după carele învingătorilor. Probabil că o astfel de umilire și chin l-a făcut pe Manase să se întoarcă la Dumnezeu smerit și cu părere de rău pentru ceea ce făcuse în țară. Probabil că acestă smerire este motivul pentru care Dumnezeu i-a îngăduit să aibă o domnie așa de îndelungată. Răul fusese însă săvârșit. Consecințele de lungă durată au fost imense. Răutatea lui Manase a fost citată drept cauza căderii regatului de sud:

„Lucrul acesta s-a întâmplat numai după porunca Domnului, care voia să lepede pe Iuda dinaintea Lui, din pricina tuturor păcatelor săvârşite de Manase, şi din pricina sângelui nevinovat pe care-l vărsase Manase, şi de care umpluse Ierusalimul. De aceea, lucrul acesta Domnul n-a vrut să-l ierte“ (2 Regi 24:3-4).

„Domnul mi-a zis: „Chiar dacă Moise şi Samuel s-ar înfăţişa înaintea Mea, tot n-aş fi binevoitor faţă de poporul acesta. Izgoneşte-l dinaintea Mea, ducă-se! Şi dacă-ţi vor zice: „Unde să ne ducem?“ să le răspunzi: „Aşa vorbeşte Domnul: „La moarte cei sortiţi la moarte, la sabie cei sortiţi săbiei, la foamete cei sortiţi foametei, la robie cei sortiţi robiei! Căci voi trimete împotriva lor patru feluri de nenorociri, zice Domnul: sabia, ca să-i ucidă, câinii ca să-i sfâşie, păsările cerului şi fiarele pământului, ca să-i mănânce şi să-i nimicească. Îi voi face de pomină pentru toate împărăţiile pământului, din pricina lui Manase, fiul lui Ezechia, împăratul lui Iuda, şi pentru tot ce a făcut el în Ieruslim“ (Ier. 15:1-4).

Nu este de mirare că el n-a fost îngropat alături de ceilalți împărați ai lui Iuda, ci într-un mormânt din grădina cesei lui:

„Manase a adormit cu părinţii săi, şi a fost îngropat în grădina casei, în grădina lui Uza. Şi, în locul lui, a domnit fiul său Amon“ (2 Regi 21:18).

Literatura rabinică pune uciderea lui Isaia pe seama lui Manase, iar unele variante ale Bibliei creștine conțin o carte numită „Rugăciunea lui Manase“, considerată însă apocrifă de evrei, catolici și protestanți.

(Înapoi la Cuprins)Categories: Studiu biblic, Teologice

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: