Arhivele regale – 33. Osea – cel din urmă împărat al regatului de nord – 2 Regi 17:1-6

De dragul continuității istorice sărim peste pasajul din 2 Regi 16 care ne vorbește despre un împărat de la Iersalim, Ahaz, și trecem direct la relatarea despre ultimul împărat al lui Israel, Osea, care se găsește în 2 Regi 17.

„În al doisprezecelea an al lui Ahaz, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel la Samaria, Osea, fiul lui Ela. A domnit nouă ani. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, totuşi nu ca împăraţii lui Israel dinaintea lui. Salmanasar, împăratul Asiriei, s-a suit împotriva lui; şi Osea i s-a supus, şi i-a plătit un bir. Dar împăratul Asiriei a descoperit o uneltire la Osea, căci trimesese soli lui So, împăratul Egiptului, şi nu mai plătea pe fiecare an birul împăratului Asiriei. Împăratul Asiriei l-a închis şi l-a pus în lanţuri într-o temniţă. Şi împăratul Asiriei a străbătut toată ţara, şi s-a suit împotriva Samariei, pe care a împresurat-o timp de trei ani“ (2 Regi 17:1-5).

Relatarea ne spune că pedepsirea evreilor sub Osea n-a fost neapărat din cauza faptelor lui Osea (care n-a fost „mai rău“ ca alți împărați dinaintea lui), ci pentru că … acumulat în istorie ajunsese la scadență. Sosise vremea pedepsei. Neascultările acumulate de-a lungul vremii își cereau plata. Nestatornici față de Dumnezeu, evreii au fost nestatornici până și față de stăpânii în fața cărora s-au angajat să le plătească tribut. Complotând cu Egiptul, cei din regatul de nord au trezit furia teribilei Asirii, instrumentul ales de Dumnezeu pentru pedepsirea copiilor Săi. Salmanazar despre care se vorbește în text trebuie să fi fost Salmanazar al V-lea, care a domnit după Tiglat-Pileser (727-722 î.Ch.). El a continuat să ceară tribut de la evrei. Osea s-a răsculat împotriva lui Salmanasar și s-a aliat cu Egiptul. Urmarea a fost o campanie de pedepsire din partea Asiriei. A fost cea de a treia și ultima (primele două sunt amintite în 2 Regi 15:19 și 15:29).

Dacă poporul lui Dumnezeu ar fi luat aminte și s-ar fi pocăit după primele valuri de invazie, poate că Dumnezeu i-ar fi scăpat. Pentru că n-au făcut-o, Dumnezeu i-a trimis iar pe asirieni și tot poporul a fost dus în robie. Națiunea ajunsese la fel de rea ca neamurile păgâne pe care le izgonise din Canaan ca să le dea lor țara. Aceasta este concluzia judecății pe care le-o face Dumnezeu prin profetul Ezechiel:

„Ați ajuns ca Sodoma și Gomora!“ (Ezechiel 16:1-59).

„În al nouălea an al lui Osea, împăratul Asiriei a luat Samaria, şi a dus pe Israel în robie în Asiria, l-a pus să locuiască la Halah şi la Habor, lângă râul Gozan, şi în cetăţile Mezilor“ (2 regi 17:6).

Așa cum îi avertizase mai dinainte, țara Legâmintelor sfinte pe care au pângărit-o cu necurățiile lor a ajuns acum să-i scuipe afară din teritoriile ei:

„Să nu vă spurcaţi cu nici unul din aceste lucruri, căci prin toate aceste lucruri s-au spurcat neamurile pe cari le voi izgoni dinaintea voastră. Ţara a fost spurcată prin ele; Eu îi voi pedepsi fărădelegea, şi pământul va vărsa din gura lui pe locuitorii lui. Păziţi dar legile şi poruncile Mele, şi nu faceţi nici una din aceste spurcăciuni, nici băştinaşul, nici străinul care locuieşte în mijlocul vostru. Căci toate aceste spurcăciuni le-au făcut oamenii din ţara aceasta, cari au fost înaintea voastră în ea; şi astfel ţara a fost pângărită. Luaţi seama ca nu cumva să vă verse şi pe voi ţara din gura ei, dacă o spurcaţi, cum a vărsat pe neamurile cari erau în ea înaintea voastră“ (Lev. 18:24-28).

Explicarea pedepserii lui Israel – 2 Regi 17:7-23

Această secțiune din cartea Regi se încheie cu publicarea pedepsei finale și cu citirea rechizitoriului divin. Este important să le înțelegem pentru că Dumnezeu poate face la fel cu oricare grup de oameni care-I slujește astăzi. Nu tot ce s-a numit Israel atunci a fost Israel și nu tot ce se numește astăzi „biserică“ este Biserică. Dumnezeu se uită la inimă, iar pretențiile și pedepsele Lui sunt aceleași și pentru noi.

Textul ne pune înainte câteva motive pentru care Dumnezeu a pedepsit Isarelul.

1.    Evreii au uitat îndurarea lui Dumnezeu (2 Regi 17:7).

„Lucrul acesta s-a întâmplat pentru că copiii lui Israel au păcătuit împotriva Domnului, Dumnezeului lor, care-i scosese din ţara Egiptului, de supt mâna lui Faraon, împăratul Egiptului, şi pentru că s-au închinat la alţi dumnezei“ (2 Regi 17:7).

Vinovăția lor a constat nu doar în faptul că L-au părăsit pe Singurul Dumnezeu care exista cu adevărat într-o lume a dumnezeilor iluzorii, ci mai ales pentru că L-au părăsit pe Singurul Dumnezeu care le-a făcut bine. Ducându-se după lucruri de nimic, au ajuns ei înșiși „de nimic“. Aceasta este aceeași premiză a judecății pe care o face Ieremia, presupus autor al cărții 2 Regi, și în cartea sa:

„Aşa vorbeşte Domnul: „Ce nelegiuire au găsit părinţii voştri în Mine, de s-au depărtat de Mine, şi au mers după nimicuri şi au ajuns ei înşişi de nimic? Ei n-au întrebat: „Unde este Domnul, care ne-a scos din ţara Egiptului, care ne-a povăţuit prin pustie, printr-un pământ uscat şi plin de gropi, printr-un pământ unde domneşte seceta şi umbra morţii, printr-un pământ pe unde nimeni nu trece şi unde nu locuieşte nici un om?“ V-am adus într-o ţară ca o livadă de pomi, ca să-i mâncaţi roadele şi bunătăţile; dar voi aţi venit, Mi-aţi spurcat ţara şi Mi-aţi prefăcut moştenirea într-o urâciune. Preoţii n-au întrebat: „Unde este Domnul?“ Păzitorii Legii nu M-au cunoscut, păstorii sufleteşti Mi-au fost necredincioşi, proorocii au proorocit prin Baal, şi au alergat după cei ce nu sunt de niciun ajutor.“ De aceea, Mă voi mai certa cu voi, zice Domnul, şi Mă voi certa cu copiii copiilor voştri“ (Ier. 2:5-9).

Ingratitudinea este o insultă la adresa lui Dumnezeu, iar „nu uita niciuna din binefacerile Lui“ este mai mult decât un sfat, este o datorie!

2.    Evreii au imitat comportamentul păgânilor (2 Regi 17:8-12)

În loc să aibe un mers distinct în sfințenie ca să evanghelizeze Neamurile, evreii au abandonat standardele de sfințenie și s-au bălăcit în idolatria păcătoasă.

„Au urmat obiceiurile neamurilor pe cari Domnul le izgonise dinaintea copiilor lui Israel, şi obiceiurile rânduite de împăraţii lui Israel. Copiii lui Israel au făcut pe ascuns împotriva Domnului, Dumnezeului lor, lucruri cari nu sunt bune. Şi-au zidit înălţimi în toate cetăţile lor, dela turnurile străjerilor până la cetăţile întărite. Şi-au ridicat stâlpi idoleşti şi Astartee pe orice deal şi subt orice copac verde. Şi acolo au ars tămâie pe toate înălţimile, ca şi neamurile pe cari le izgonise Domnul dinaintea lor, şi au făcut lucruri rele, prin cari au mâniat pe Domnul. Au slujit idolilor, despre cari Domnul le zisese: ,,Să nu faceţi lucrul acesta!“ (2 Regi 17:8-12).

„Și-Mi veți fi martori“ a fost și continuă să fie misiunea adevăraților copii ai lui Dumnezeu. Nu poți să-L mărturisești pe Dumnezeu dacă te străduiești din răsputeri să fi ca toți ceilalți oameni. Idolatria împrumutată de la neamurile păgâne a intrat în viața evreilor împreună cu toate consecințele ei păcătoase. Imoralitatea crasă patronată de închinarea la Astartee și Baali a făcut casă bună cu  tot felul de abuzuri și nelegiuiri. Egalitatea guvernată de legea anilor jubiliari a fost înlocuită cu fragmentarea societății pe clase sociale, cu bogați nesimțitori și nedrepți față de săracii din țară. Preoții s-au vândut pe bani, profeții au comunicat mesaje „la comandă“ pentru mai marii vremii, curțile de justiție s-au pervertit, iar famiile s-au destrămat.

3.    Evreii au făcut pe surzii în fața mesagerilor lui Dumnezeu (2 Regi 17:13-18)

„Domnul a înştiinţat pe Israel şi Iuda prin toţi proorocii Lui, prin toţi văzătorii, şi le-a zis:

,,Întoarceţi-vă dela căile voastre cele rele, şi păziţi poruncile şi rânduielile Mele, urmând în totul legea pe care am dat-o părinţilor voştri şi pe care v-am trimis-o prin robii Mei proorocii.“ Dar ei n-au ascultat, şi-au înţepenit grumazul, ca şi părinţii lor, cari nu crezuseră în Domnul, Dumnezeul lor. N-au vrut să ştie de legile Lui, de legământul pe care-l făcuse cu părinţii lor, şi de înştiinţările pe cari li le dăduse. S-au luat după lucruri de nimic, şi ei înşişi n-au fost decât nimic, şi după neamurile în mijlocul cărora trăiau, măcar că Domnul le poruncise să nu se ia după ele. Au părăsit toate poruncile Domnului, Dumnezeul lor, şi-au făcut viţei turnaţi, au făcut idoli de ai Astarteei, s-au închinat înaintea întregei oştiri a cerurilor, şi au slujit lui Baal. Au trecut prin foc pe fiii şi fiicele lor, s-au dedat la ghicire şi vrăjitorii, şi s-au vândut ca să facă ce este rău înaintea Domnului, mâniindu-L. De aceea Domnul S-a mâniat foarte tare împotriva lui Israel, şi i-a îndepărtat dela Faţa Lui“ (2 Regi 17:13-18).

Iată numele profețilopr pe care i-a trimis Dumnezeu să vorbească poporului Său: Ahia, Ilie, Mica, Elisei, Iona, Amos și Osea la regatul de nord, iar la regatul de sud: Șemaia, Ioel, Isaia și Mica. Mai târziu, Domnul îi va trimite pe Naum, Habacuc, Țefania și Ieremia. Să nu uităm că aceeași învinuire pentru ignorarea mesajului profeților le-o va face evreilor și Domnul Isus:

„Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prooroci şi ucizi cu pietre pe cei trimeşi la tine! De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum îşi strânge găina puii supt aripi, şi n-aţi vrut!“ (Mat. 23:37; Luca 13:34).

Martirul Ștefan a plătit cu viața această acuzație pe care le-a făcut-o evreilor:

„Oameni tari la cerbice, netăiaţi împrejur cu inima şi cu urechile! Voi totdeauna vă împotriviţi Duhului Sfânt. Cum au făcut părinţii voştri, aşa faceţi şi voi. Pe cari din prooroci nu i-au prigonit părinţii voştri? Au omorât pe ceice vesteau mai dinainte venirea Celui Neprihănit, pe care L-aţi vândut acum, şi L-aţi omorât. voi, cari aţi primit Legea dată prin îngeri, şi n-aţi păzit-o!…“ Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă, şi scrâşneau din dinţi împotriva lui“ (Fapte 7:51-54).

Indiferența față de propovăduitori și popularitatea unor predicatori care-i leagănă pe ascultători în patul cald al iluziilor este și astăzi un simptom al unei vinovate îndepărtări de Dumnezeu.

„Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute, şi îşi vor da învăţători după poftele lor. Îşi vor întoarce urechea dela adevăr, şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite“ (2 Tim. 4:3-4).

4.    Sub fațada unei religii a „temerii de Dumnezeu“, evreii și-au fabricat formele unei religii false.

Despărțirea celor din regatul de nord de cei din regatul și seminția împărătească a lui Iuda a fost sinonimă cu alienarea de Dumnezeu și de perceptele Legii divine. Ieroboam a „inventat“ o religie arbitrară, cu o preoție arbitrară, cu o sărbătoare arbitrară și cu locuri de închinare arbitrare:

„Domnul a lepădat tot neamul lui Israel; i-a smerit, i-a dat în mâinile jăfuitorilor, şi a sfârşit prin a-i izgoni dinaintea Feţei Lui. Căci Israel se deslipise de casa lui David, şi făcuseră împărat pe Ieroboam, fiul lui Nebat, care-i abătuse dela Domnul, şi făcuse pe Israel să săvârşească un mare păcat. Copiii lui Israel se dăduseră la toate păcatele pe cari le făcuse Ieroboam; nu s-au abătut dela ele, până ce Domnul a izgonit pe Israel dinaintea Lui, cum vestise prin toţi slujitorii Săi prooroci. Şi Israel a fost dus în robie, departe de ţara lui, în Asiria, unde a rămas până în ziua de azi“ (2 Regi 17:20-23).

Bunul plac în alegerea formelor religioase a dus iremediabil la religia bunului plac!
„ … şi-au făcut viţei turnaţi, au făcut idoli de ai Astarteei, s-au închinat înaintea întregei oştiri a cerurilor, şi au slujit lui Baal. Au trecut prin foc pe fiii şi fiicele lor,
s-au dedat la ghicire şi vrăjitorii“ (2 Regi 17:17).

Vrăjitoriile, astrologia și ghicirea au fost interzise de Dumnezeu cu desăvârșire (Deut. 18:9-14). Ele sunt rele pentru că oferă oamenilor o alternativă falsă la aflarea voiei lui Dumnezeu, despărțită de rugăciune și citirea Cuvântului lui Dumnezeu. Profetul Isaia s-a ridicat aspru împotriva acestor practici și le-a vestit pedeapsa:

„Dacă vi se zice însă: ,,Întrebaţi pe ceice cheamă morţii şi pe cei ce spun viitorul, cari şoptesc şi bolborosesc,“ răspundeţi: ,,Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va întreba el pe cei morţi pentru cei vii? La lege şi la mărturie!“ Căci dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. El va pribegi prin ţară, apăsat şi flămând, şi, când îi va fi foame, se va mânia, şi va huli pe Împăratul şi Dumnezeul lui, apoi fie că va ridica ochii în sus, fie că se va uita spre pământ, iată, nu va fi decât necaz, negură, nevoie neagră, şi se va vedea izgonit în întunerec beznă“ (Isaia 8:19-22).

(Înapoi la Cuprins)Categories: Studiu biblic, Teologice

3 replies

  1. Ma alatur cu placere si implinire prin invatatura din aceste prezentari ale istoriei poporului lui Dumnezeu. Mihail C M,bucura-te ca si eu o fac.Dumnezeul poporului Israel,care este si Dumnezeul mintuirii noastre prin Domnul Isus Hristos,a pus in inima si mintea multor oameni si Slujitori pe pamint,sa prezinte cu claritate si demnitate,pe acest Maret Dumnezeu si Poporul Sau!Multumesc mult fr Daniel,

  2. Multumesc frumos. Daca vei castiga macar jumatate din cat am castigat eu facand acest studiu, vom avea pentru ce sa multumim amandoi.

  3. Este important să le înțelegem pentru că Dumnezeu poate face la fel cu oricare grup de oameni care-I slujește astăzi. Nu tot ce s-a numit Israel atunci a fost Israel și nu tot ce se numește astăzi „biserică“ este Biserică. Dumnezeu se uită la inimă, iar pretențiile și pedepsele Lui sunt aceleași și pentru noi.
    Un mare adevar, indiscutabil, iar mie personal rar mi-a fost dat sa citesc un articol care sa ma captiveze ca si acesta, dar sa ma faca sa ma simt implinit citindu-il fara a pune deloc la indoiala autenticitatea lui si valoarea lui. Cred ca o sa fiu nevoit ca sa va citesc aceste arhive regale, fiindca pe langa descrierea amanuntita pe care am vazut-o au si multa invatatura in ele.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: