,,După planul Său“! – un rezumat al epistolei către Romani

Capitolul 8 din epistola apostolului Pavel către Romani este lung și dens. El marchează finalul secțiunii despre doctrina mântuirii prin Christos, un veritabil manual de Teologie Sistematică pentru Biserică.

Conținutul capitolului este complex și, pentru unii, complicat. Asemenea unui ghemotoc de fire, el se așează însă ordonat, într-un șir coerent de idei, dacă ști de unde să-l apuci. Totul este să știi de unde să începi … Vă propun să-l apucăm de ultima expresie din versetul 28, adesea neglijată, când nu este omisă de-a dreptul:

,,De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său“ (Rom. 8:28).

Care este acest plan despre care amintește Pavel?

Este planul de a înlocui omenirea și lumea născută la facerea lui Adam de o altă omenire și o altă lume adusă la ființă prin lucrarea ultimului Adam, Isus Christos.

În rezumat, capitolul 8 din epistola către Romani ne vorbește despre acest ,,plan al Său“, prin care toate lucrurile trebuiesc înnoite. În scopul acesta, ,,toate lucrurile lucrează împreună“, iar ce lucrează ele este ,,spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu“. Ei ,,sunt acum în Chistos“, au primit înfierea în familia divină prin Duhul Sfânt, trăiesc mai mult decât biruitori într-o lume robită de păcat și nu mai pot fi despărțiți niciodată de dragostea lui Dumnezeu.

I. Citând din text, putem spune deci că starea de păcat a oamenilor (descrisă în Romani 1:1-3:20) a dus la o cădere și decădere a întregii creații. Întâiul Adam a prăbușit odată cu sine și întâia creație, cea adamică. Al doilea și ultimul Adam, Isus Christos, aduce cu Sine o ,,făptură nouă“, o creație christică:

,,De asemenea, şi firea aşteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci firea a fost supusă deşertăciunii – nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o – cu nădejdea însă că şi ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu.Dar ştim că, până în ziua de azi, toată firea suspină şi suferă durerile naşterii. Şi nu numai ea, dar şi noi, care avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi şi aşteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Căci în nădejdeaaceasta am fost mântuiţi. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui? Pe când, dacă nădăjduim ce nu vedem, aşteptăm cu răbdare“ (Rom. 8:19-25).

II. După păcatul primului Adam a urmat apoi epoca Legii lui Moise, care a scos în evidență păcatul și de care am fost izbăviți nu prin ascultare, ci prin credința în ispășirea și înnoirea (Romani 3:21-5:21) lucrate de Dumnezeu prin Christos:

,,Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nutrăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului şi a morţii. Căci – lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere – Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimiţând, din pricina păcatului, pe Însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.
În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământeşti umblă după lucrurile firii pământeşti, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Şi umblareadupă lucrurile firii pământeşti este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu şi nicinu poate să se supună. Deci cei ce sunt pământeşti nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi.
Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui. Şi dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morţii din pricina păcatului, dar duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Şi dacă Duhul Celuice a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi“ (Romani 8:1-11).

III. Consecința ispășiri și înnoirii prin Christos este că am primit (Romani 6:1-7:25) o viață nouă, superioară celei a  primului Adam, o natură nouă, o nădejde nouă și o releție nouă cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt:

,,Aşadar, fraţilor, noi nu mai datorăm nimic firii pământeşti, ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiţi după îndemnurile ei, veţi muri, dar, dacă, prin Duhul, faceţi să moară faptele trupului, veţi trăi. Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică, ci aţi primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm: „Ava!”, adică „Tată!” Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi, dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El. Eu socotesc că suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi“ (Rom. 8:12-18).

IV. Toate aceste etape ale planului etern, făcut înainte de întemeierea lumi de Dumnezeu, este realizat acum, în timp, prin Isus Christos:

,,De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său. Căci, pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte săfie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie Cel întâi născut dintre mai mulţi fraţi. Şi pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a şi chemat, şi pe aceia pe care i-a chemat, i-a şi socotit neprihăniţi, iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniţi, i-a şi proslăvit“ (Rom. 8:28-30).

V. Fiind un plan făcut în eternitate, el nu mai poate fi influențat sau invalidat de ceea ce se întâmplă acum în lumea văzută sau nevăzută. Credincioșii în Christos se bucură de siguranța destinului lor veșnic:

,,Deci ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?
Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu?
Dumnezeu este Acela care-i socoteşte neprihăniţi!
Cine-i va osândi?
Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu şimijloceşte pentru noi!
Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia?
După cum este scris: „Din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua; suntem socotiţi ca nişte oi de tăiat”. Totuşi în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru“ (Rom. 8:31-39).

Salvarea omenirii prin credința în Christos a fost, este și va fi planul făcut de un Dumnezeu al harului pentru cei care altfel nu s-ar fi putut salva niciodată. Lucrul acesta l-am găsit într-o scris cum nu se poate mai frumos într-o scurtă meditație din seria celor trimise de Bob & Debby Gass și care, paradoxal, mi-a sosit chiar în aceste zile. Încrederea în planul divin infailibil ne poate da convingerea că, într-adevăr, ,,toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce Îl iubesc pe Dumnezeu“ (Rom. 8:28).

„El… face toate după sfatul voiei Sale” (Efeseni 1:11)

Biblia spune: „Domnul… nu lipseşte de niciun bine pe cei ce duc o viaţă fără prihană” (Psalmul 84:11).

Uneori ne rugăm pentru un anumit lucru, crezând că este bun pentru noi. Însă Dumnezeu, care are un plan pentru viața noastră, știe ce „este bun” și ce nu este. Soția lui Billy Graham, Ruth, a spus că dacă Dumnezeu i-ar fi răspuns la toate rugăciunile când era tânără, s-ar fi căsătorit cu omul nepotrivit – de mai multe ori!

Se spune că două lacrimi pluteau pe râul vieții. Una a întrebat-o pe cealaltă: „Tu cine ești?” Aceasta i-a răspuns: „Eu sunt lacrima fetei care a iubit un băiat și l-a pierdut. Dar tu cine ești?” Cea de-a doua lacrimă i-a răspuns: „Eu sunt lacrima fetei care l-a cucerit.”

Așa este în viață, nu-i așa? Noi plângem după lucrurile pe care nu le avem, fără să ne dăm seama că am fi putut plânge de două ori mai mult dacă Dumnezeu ni le-ar fi dat. Expresia „umblare prin credință” înseamnă să crezi că planul lui Dumnezeu este desăvârșit și că ți se va revela pe măsură ce ai nevoie să-l cunoști.

Pavel a spus: „M-am deprins să fiu mulţumit cu starea în care mă găsesc” (Filipeni 4:11).

În mod clar, această mulțumire nu a venit din lucrurile înconjurătoare, întrucât și-a petrecut în temniță mulți ani din cei în care a fost angrenat în lucrare. Așadar, de unde a venit mulțumirea sa? Din cunoașterea faptului că Dumnezeu „face toate după sfatul voiei Sale.” Să însemne asta că Pavel a înțeles fiecare amănunt din planul lui Dumnezeu? Nu, însă atunci când nu a înțeles planul, el s-a încrezut în Cel ce a făcut planul! Iată izvorul păcii, bucuriei și mulțumirii lui Pavel. Același lucru este valabil și pentru tine!Categories: Studiu biblic

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: