Cele trei lupte din Galateni

În teologie, cei ce luptă pentru apărarea credinței se numesc ,,apologeți“. Epistola scrisă de apostolul Pavel către credincioși din Galatia este un manifest creștin care militează pentru păstrarea credinței adevărate. Îl putem proclama pe Pavel drept unul dintre primii apologeți ai creștinismului.

,, … din pricina fraţilor mincinoşi, furişaţi şi strecuraţi printre noi ca să pândească slobozenia pe care o avem în Hristos Isus, cu gând să ne aducă la robie; noi nu ne-am supus şi nu ne-am potrivit lor nicio clipă măcar, pentru ca adevărul Evangheliei să rămână cu voi“ (Gal. 2:4-5).

M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa“ (2 Tim. 4:7).

Una din cele mai apologetice epistole ale marelui apostol este cea adresată creștinilor din Galatia, tulburați peste măsură de atacul celor care doreau să-i întoarcă la Legea lui Moise. În această epistolă întâlnim trei lupte distincte, două cu cei din jur și una lăuntrică:

1. Lupta lui Pavel pentru ,,Evanghelia lui“

Apariția și apostolia lui Pavel au fost probleme controversate. Faptul că n-a fost împreună cu Domnul Isus în timpul vieții Lui terestre îl descalifica în ochii unora la testul stabilit pentru înlocuitorul lui Iuda (Fapte 1:21-22).
În primele două capitole ale epistolei către Galateni Pavel își justifică poziția de apostol printr-o chemare specială primită din partea Domnului Isus și din faptul că Acesta i-a încredințat personal conținutul Evangheliei propovăduite de el.

2. Lupra omului firesc împotriva omului duhovnicesc

În capitolele 4-5, Pavel contraatacă influența iudaizatorilor apăruți în bisericile Galatiei, demascându-i drept continuatori ai viețuirii în firea pământească. Matafora folosită de el este acea a conflictului dintre Agar și Sara, cele două femei din care au ieșit urmașii lui Avraam. De atunci și până acum, spune Pavel, urmașii lui Agar îi prigonesc pe urmașii Sarei:

,,Spuneţi-mi voi, care voiţi să fiţi sub Lege, n-ascultaţi voi Legea? Căci este scris că Avraam a avut doi fii: unul din roabă şi unul din femeia slobodă. Dar cel din roabă s-a născut în chip firesc, iar cel din femeia slobodă s-a născut prin făgăduinţă. Lucrurile acestea trebuie luate într-alt înţeles – acestea sunt două legăminte: unul de pe muntele Sinai naşte pentru robie şi este Agar, căci Agar este muntele Sinai din Arabia; şi răspunde Ierusalimului de acum, care este în robie împreună cu copiii săi. Dar Ierusalimul cel de sus este slobod şi el este mama noastră. …

… Şi voi, fraţilor, ca şi Isaac, voi sunteţi copii ai făgăduinţei. Şi cum s-a întâmplat atunci, că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot aşa se întâmplă şi acum. Dar ce zice Scriptura? „Izgoneşte pe roabă şi pe fiul ei, căci fiul roabei nu va moşteni împreună cu fiul femeii slobode.” De aceea, fraţilor, noi nu suntem copiii celei roabe, ci ai femeii slobode. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi“ (Gal. 4:21-26; 28-31).

Toată viața sa, apostolul Pavel s-a luptat pentru Evanghelia libertăți și a harului care ne duce la sfințenie.

3. Lupra firii pământești împotriva Duhului lui Dumnezeu.

O a treia luptă descrisă în epistola către Galateni, mult mai puțin băgată în seamă de cititori, este conflictul lăuntric care se manifestă în viața creștinilor. Este o problemă grea, epuizantă și nu poate fi rezolvată decât printr-o intervenție directă a lui Dumnezeu, prin lucrarea Duhului Sfânt.

Orice om care s-a întors la Dumnezeu și vrea să trăiască în ascultare de El se înfruntă cu un fel de ,,schizofrenie“ lăuntrică a pornirilor potrivnice, contradictorii, care-l trag când într-o parte, când într-alta:

,,Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul, împotriva firii pământeşti; sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi“ (Gal. 5:17).

Dacă prima luptă era înfruntarea cu frații neînțelepți, iar a doua luptă era cu învățătorii mincinoși din afara Bisericii, cea de  atreia luptă este una lăuntrică, interioară, inevitabilă. Fiecare dintre noi o simțim. Fiecare dintre noi o cunoaște. Fiecare dintre noi este chinuit de ea.

Citiți cu atenție manifestările trăiri în firea pământească și veți vedea imediat că ele sunt foarte răspândite în fiecare adunare creștină. Poate că nu toți ne ocupăm cu vrăjitoria și nu toți curvim sau preacurvim, dar cine se poate declara imun la practici ca acestea: vrăjbile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, bețiile, îmbuibările …?

Le condamnăm pe Evodia și Sintichia (Filip. 4:2), dar ce le spunem celor care trăiesc ani de zile în dușmănii și în certuri? Ce le spunem păstorilor care n-au părtășie unii cu alții și, deși propovăduiesc unitatea creștină la Cina Domnului, se vorbesc de rău unii pe alții, se invidiază sau le interzic membrilor să-și viziteze frații din alte biserici? Care dintre noi se poate declara nevinovat de păcatul îmbuibării?

Apostolul Pavel știe foarte bine, din experiență personală, ce dură este lupta interioară dintre firea pământească și firea cea nouă primită prin nașterea de sus. Aduceți-vă aminte de spovedania lui sfâșietoare din Romani 7:14-25 !

Singura soluție de biruință în această luptă teribilă este intervenția lui Dumnezeu prin rodirea Duhului Sfânt.

,,Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege“ (Gal. 5:22-23).

Creștinii au fost chemați să trăiască la nivelul superior al viețuirii ,,în Duhul“. Galatenii de atunci și creștinii firești dintotdeauna, riscă să se coboare de la acest nivel ceresc ca să ajungă robi ai păcatului:

,,Sunteţi aşa de nechibzuiţi? După ce aţi început prin Duhul, vreţi acum să sfârşiţi prin firea pământească?“ (Gal. 3:3).

,,Rămâneţi dar tari şi nu vă plecaţi iarăşi sub jugul robiei“ (Gal. 5:1).

,,Voi alergaţi bine: Cine v-a tăiat calea ca să n-ascultaţi de adevăr? Înduplecarea aceasta nu vine de la Cel ce v-a chemat. Puţin aluat face să se dospească toată plămădeala“ (Gal. 5:8).

De ce nu trăiesc toți creștinii viața cerească rodită de Duhul Sfânt? Răspunsul este simplu: viața de înviere nu se produce decât acolo unde a avut loc răstignirea!

,,Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul“ (Gal. 5:24-25).

Aceasta este experiența personală a lui lui Pavel și aceasta este învățătura răspândită de el în toate bisericile:

,,Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului, căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat.

Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi trăi împreună cu El, întrucât ştim că Hristosul înviat din morţi nu mai moare; moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui. Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat o dată pentru totdeauna, iar prin viaţa pe care o trăieşte, trăieşte pentru Dumnezeu.

Tot aşa şi voi înşivă socotiţi-vă morţi faţă de păcat şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru.

Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor şi să nu mai ascultaţi de poftele lui. Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii, ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi şi daţi lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har“ (Rom. 6:6-14).

Trebuie să recunoaștem că este mult mai ușor să câștigăm luptele cu cei din jurul nostru decât să câștigâm lupta care se duce în noi înșine. Ea este însă cea mai importantă dintre toate și singura de care depinde cu adevărat eliberarea noastră spre viața veșnică.

Advertisements


Categories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: