20. Ezechiel și cititorii creștini

(Încheiem aici un studiu fascunant. Sper că v-a plâcut să-l citiți măcar atât cât mi-a plăcut mie să-l scriu.)

Pentru ce toate acestea?

Da, există extratereștrii, există alte lumi sau mai bine zis, există lumi în alte dimensiuni ale universului. Cartea lui Ezechiel este o pledoarie pentru aceasta.

Există posibilitatea teleportării în spațiu și timp. Există telepatie și există levitație. Există posibilitatea ieșirii din găoacea dimensiunilor de spațiu-timp la care am fost limitați în urma păcatului lui Adam și Eva. Ezechiel a experimentat astfel de călătorii, la fel cum le-a experimentat mai târziu și apostolul Pavel:

„Cunosc un om în Christos, care, acum patrusprezece ani, a fost răpit până în al treilea cer (dacă a fost în trup nu ştiu; dacă a fost fără trup, nu ştiu: Dumnezeu ştie). Şi ştiu că omul acesta (dacă a fost în trup sau fără trup, nu ştiu: Dumnezeu ştie), a fost răpit în rai, şi a auzit cuvinte, cari nu se pot spune, şi pe cari nu-i este îngăduit unui om să le rostească“ (2 Cor. 12:2-4).

Una din teleportările spectaculoase din Noul Testament, trecută adesea cu vederea este, dispariția lui Filip dinaintea famenului etiopian. Luca caracterizează fenomenul drept o „răpire“:

„A poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi în apă, şi Filip a botezat pe famen. Când au ieşit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip, şi famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul îşi vedea de drum, plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea. Şi propovăduia Evanghelia în toate cetăţile prin care trecea“ (Fapte 8:38-40).

Într-o zi vom avea parte și noi, cei răscumpărați și strămutați în împărăția dragostei Lui, de astfel de experiențe:

„Dar, după cum este scris: ,,Lucruri, pe cari ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile, pe cari le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc“ (1 Cor. 2:9).

Vom putea să mergem pretutindeni în dimensiunile multiple ale realității divine pentru că vom fi făcuți parte naturii divine:

„Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentrucă nu L-a cunoscut nici pe El. Prea iubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar ştim că atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este“ (1 Ioan 3:1-2).

Există interferențe între lumea noastră și făpturi din alte dimensiuni. Biblia este plină, de la un capăt la celălalt, de apariții angelice. Ele se materializează și se dematerializează înaintea oamenilor uimiți. Una din cele mai spectaculoase dematerializări s-a petrecut înaintea lui Ghedeon:

„Ghedeon I-a zis: ,,Dacă am căpătat trecere înaintea Ta, dă-mi un semn ca să-mi arăţi că Tu îmi vorbeşti. Nu Te depărta de aici până mă voi întoarce la Tine, să-mi aduc darul, şi să-l pun înaintea Ta“. Şi Domnul a zis: ,,Voi rămânea până te vei întoarce“. Ghedeon a intrat în casă, a pregătit un ied, şi a făcut azimi dintr-o efă de făină. A pus carnea într-un coş şi zeama a turnat-o într-o oală, le-a adus subt stejar, şi I le-a pus înainte. Îngerul lui Dumnezeu i-a zis: ,,Ia carnea şi azimile, pune-le pe stânca aceasta şi varsă zeama“. Şi el a făcut aşa. Îngerul Domnului a întins vârful toiagului pe care-l avea în mână, şi a atins carnea şi azimile. Atunci, s-a ridicat din stâncă un foc care a mistuit carnea şi azimile. Şi Îngerul Domnului S-a făcut nevăzut dinaintea lui“ (Jud. 6:17-21).

Alta i-a lăsat cu gura căscată pe părinții lui Samson:

„Îngerul Domnului i-a răspuns: ,,Pentru ce Îmi ceri Numele? El este minunat.“ Manoah a luat iedul şi darul de mâncare, şi a adus jertfă Domnului pe stâncă. S-a făcut o minune, în timp ce Manoah şi nevastă-sa priveau. Pe când flacăra se suia de pe altar spre cer, Îngerul Domnului S-a suit în flacăra altarului. Văzând lucrul acesta, Manoah şi nevastă-sa au căzut cu faţa la pământ“ (Jud. 13:18-20).

A crede însă că orice formă de supranatural este neapărat dumnezeiască înseamnă a ne expune naivi unor pericole moartale. La fel de supranatural este și demonicul! Așa cum am văzut, cartea lui Ezechiel ne prezintă în capitolul 8 oameni care, la umbra întunerecului de la Templu, căutau să intre în legătură cu tot felul de idoli:

„Am intrat şi m-am uitat; şi iată că erau tot felul de chipuri de târâtoare şi de dobitoace urâcioase, şi toţi idolii casei lui Israel, zugrăviţi pe perete de jur împrejur. Înaintea acestor idoli stăteau şaptezeci de oameni din bătrânii casei lui Israel, în mijlocul cărora era Iaazania, fiul lui Şafan; fiecare din ei avea o cădelniţă în mână şi se înălţa un nor gros de tămâie.“ … „Şi iată că acolo stăteau nişte femei, cari plângeau pe Tamuz. Şi El mi-a zis: ,,Vezi, fiul omului? Vei mai vedea şi alte urâciuni mai mari decât acestea!“ Şi m-a dus în curtea din lăuntru a Casei Domnului. Şi iată că la uşa Templului Domnului, între pridvor şi altar, erau aproape douăzeci şi cinci de oameni, cu dosul întors spre Templul Domnului şi cu faţa spre răsărit; şi se închinau înaintea soarelui spre răsărit“ (Ezec. 8:10-11; 14-16).

O astfel de îndeletnicire nu este niciodată nevinovată. Apostolul Pavel le explică celor din Corint că în spatele idolilor se află forțe și ființe demonice:

„Deci ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor, este ceva? Sau că un idol este ceva? Dimpotrivă, eu zic că ce jerfesc Neamurile, jertfesc dracilor, şi nu lui Dumnezeu. Şi eu nu vreau ca voi să fiţi în împărtăşire cu dracii. Nu puteţi bea paharul Domnului şi paharul dracilor; nu puteţi lua parte la masa Domnului şi la masa dracilor. Sau vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El?“ (1 Cor. 10:19-22).

Cartea lui Ezechiel nu trebuie luată drept o încurajare pentru cei care caută să pătrundă în dimensiuni spirituale pe căi ilicite. Dimpotrivă! Ea trebuie luată ca un semnal de alarmă împotriva unor astfel de practici! Ghicirea, spiritismul, horoscoapele de tot felul și pseudomedicina care caută vindecarea trupului prin forțele spiritului sunt interzise cu desăvârșire în Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că aduc înrobire demonică celor ce le practică. Judecați și voi înșivă: ar interzice Dumnezeu un lucru dacă n-ar fi fost cu putință? Bineînțeles că nu! Dumnezeu ni le-a interzis pentru binele nostru, știind ce rău putem ajunge dacă cochetăm cu duhurile fără un discernământ spiritual educat prin Biblie:

„Prea iubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt dela Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi prooroci mincinoşi. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: Orice duh, care mărturiseşte că Isus Christos a venit în trup, este de la Dumnezeu; şi orice duh, care nu mărturiseşte pe Isus, nu este dela Dumnezeu, ci este duhul lui Antichrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este în lume acum“ (1 Ioan 4:1-3).

Dintre toate formele de ignoranță, ignoranța spirituală este cea mai periculoasă! Ea poate fi folosită de dușmanul lui Dumnezeu și al sufletelor noastre pentru a induce în eroare și a opri salvarea noastră. Mulțimea de filme cu tot felul de invazii extraterestre, obsesiva preocupare cu fenomenul OZN și tot felul de meditații mai mult sau mai puțin transcendentale au încolțit azi ca niște buruieni într-o ogradă neîngrijită. Creștinismul și Evanghelia nu mai sunt primite azi ca soluții viabile pentru viitorul societății. Se elaborează sisteme noi și se reiau eforturile pentru construirea unei omeniri independente de Dumnezeu, ca aceea de la Turnul Babel. Simetric, să fie oare acești extratereștrii care ne tot dau târcoale cu OZN-urile lor acei „fii ai lui Dumnezeu“ care și-au părăsit „locuința“ (domeniul spiritual al existenței lor – 2 Petru 2:4, Iuda 6) și s-au coborât pe pământ ca să nască o rasă mixtă cu oamenii?

Vor apare oare iar exponenții noi ai acestei încrucișări, acei oameni cu nume amintiți în Geneza 6 și în majoritatea mitologiilor lumii? Asta să fie explicația „întâlnirilor de gradul patru pe care le mărturisesc foarte mulți oameni din diferite colțuri ale lumii? Asta să fie explicația celebrelor „implanturi“ pe care mărturisesc ei că le poartă acum în corpurile lor?

Parcă ni se pregătește ceva, parcă suntem pregătiți sufletește pentru revelarea unei realități cunoscute până nu de mult doar de puțini inițiați, dar care va fi oferită în curând maselor mari de oameni. Așa să fie? Dumnezeu, care le știe pe toate și ni le-a revelat pe unele prin profețiile din Biblie anunță că așa va fi la vremea sfârșitului. Omenirea va fi dusă într-o nimicitoare lucrare de rătăcire, cu foarte puternice accente supranaturale. Ea se va petrece cu puțin timp înainte de revenirea Domnului Isus Chistos:

„Cât priveşte venirea Domnului nostru Isus Christos şi strângerea noastră laolaltă cu El, vă rugăm, fraţilor, să nu vă lăsaţi clătinaţi aşa de repede în mintea voastră, şi să nu vă tulburaţi de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca şi cum ziua Domnului ar fi şi venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă, şi de a se descoperi omul fărădelegii (Sau: omul păcatului), fiul pierzării, protivnicul, care se înalţă mai pe sus de tot ce se numeşte ,,Dumnezeu“, sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu.

Nu vă aduceţi aminte cum vă spuneam lucrurile acestea, când eram încă la voi?

Şi acum ştiţi bine ce-l opreşte ca să nu se descopere decât la vremea lui. Căci taina fărădelegii a şi început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreşte acum, să fie luat din drumul ei. Şi atunci se va arăta acel Nelegiuit, pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale, şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase,  şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru ceice sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi. Din această pricină, Dumnezeu le trimete o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună: pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi.

Noi însă, fraţi prea iubiţi de Domnul, trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului. Iată la ce v-a chemat El, prin Evanghelia noastră, ca să căpătaţi slava Domnului nostru Isus Christos. Aşa dar, fraţilor, rămâneţi tari, şi ţineţi învăţăturile, pe cari le-aţi primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastră. Şi însuşi Domnul nostru Isus Christos, şi Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne-a iubit şi ne-a dat, prin harul Său, o mângâiere vecinică şi o bună nădejde, să vă mângâie inimile, şi să vă întărească în orice lucru şi cuvânt bun!“ (2 Tesal 4:1-17).

Profețiile despre Israel

Dincolo de întâlnirea cu factorul supranatural însă, cartea lui Ezechiel este o privire generală asupra viitorului glorios al Israelului. Proclamația: „Și vor știi că Eu sunt Domnul!“ este susținută și de capacitatea lui Dumnezeu de a anunța mai dinainte evenimentele care vor veni. Aceasta este de fapt una din dovezile existenței Sale pe care El o oferă celor tentați să-L ignore în favoarea unor alte entități „supranaturale“ oferite de religiile lumii:

„Aşa vorbeşte Domnul, Împăratul lui Israel şi Răscumpărătorul lui, Domnul oştirilor: „Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă, şi afară de Mine, nu este alt Dumnezeu. Cine a făcut proorocii ca Mine (să spună şi să-Mi dovedească!), de când am făcut pe oameni din vremile străvechi? Să vestească viitorul şi ce are să se întâmple!

Nu vă temeţi, şi nu tremuraţi; căci nu ţi-am vestit şi nu ţi-am spus Eu de mult lucrul acesta? Voi Îmi sunteţi martori! Este oare un alt Dumnezeu afară de Mine? Nu este altă Stâncă, nu cunosc alta! Cei ce fac idoli, toţi sunt deşertăciune, şi cele mai frumoase lucrări ale lor nu slujesc la nimic. Ele însele mărturisesc lucrul acesta: n-au nici vedere, nici pricepere, tocmai ca să rămână de ruşine“.

„Aşa vorbeşte Domnul, Răscumpărătorul tău, Cel ce te-a întocmit din pântecele mamei tale: ,,Eu, Domnul, am făcut toate aceste lucruri, Eu singur am desfăşurat cerurile, Eu am întins pământul. Cine era cu Mine? Eu zădărnicesc semnele proorocilor mincinoşi, şi arăt ca înşelători pe ghicitori; fac pe cei înţelepţi să dea înapoi, şi le prefac ştiinţa în nebunie. Dar întăresc cuvântul robului Meu, şi împlinesc ce proorocesc trimeşii Mei; Eu zic despre Ierusalim: „Va fi locuit“, şi despre cetăţile lui Iuda: „Vor fi zidite iarăşi, şi le voi ridica dărâmăturile“  (Isaia 44:6-9; 24-26

În viitorul apropiat, întreaga națiune va trăi „o întâlnire de gradul patru“ la Ierusalim. Dumnezeu va veni să locuiască în mijlocul copiilor Săi. Ultimul verset din cartea lui Ezechiel face această afirmație într-un limbaj pur apocaliptic: „Şi din ziua aceea, numele cetăţii va fi: „Domnul este aici!“ (Ezec. 48:35).  Isaia spune că evreii vor fi tare fericiți și mândrii de lucrul acesta:

„Unul va zice: „Eu sunt al Domnului!“ Altul se va numi cu numele lui Iacov; iar altul va scrie cu mâna lui: „Al Domnului sunt!“ Şi va fi cinstit cu numele lui Israel“ (Isaia 44:5).

Informația este confirmată și de profetul Zaharia:

„În ziua aceea, va sta scris până şi pe zurgălăii cailor: Sfinţi Domnului! Şi oalele din Casa Domnului vor fi ca potirele de jertfă înaintea altarului. Orice oală din Ierusalim şi din Iuda va fi închinată Domnului oştirilor; toţi cei ce vor aduce jertfe vor veni şi se vor sluji de ele ca să-şi fiarbă carnea; şi nu vor mai fi Canaaniţi în Casa Domnului oştirilor, în ziua aceea“ (Zah. 14:20-21).

Dicționarul Biblic ne propune următoarea concluzie a cărții lui Ezechiel:

„Pentru a înţelege corect cartea trebuie să înţelegem că, la fel ca şi toate scrierile profeţilor, ea nu este strict un manual de teologie, ci Cuvântul lui Dumnezeu adresat unei rămăşiţe oropsite din exil, care era greu încercată în credința lor. Dacă Ezechiel, prin simbolismul său, pare să accentueze transcendenţa lui Dumnezeu, o face pentru a arăta clar că nu omnipotenţa lui Dumnezeu este de vină pentru tragedia copiilor Săi. Cauzele nu sunt în Dumnezeu, ci în lipsa de credincioșie a copiilor lui Dumnezeu față de legămintele divine. Cauzele principale ale decadenței spirituale și decadenței poporului evreu au fost curvia spirituală și idolatria“ (Ezechiel 16; 20; 23).

În partea a doua a cărții, promisiunea restaurării nu mai este legată de pocăinţa prealabilă a poporului, ci este o inițiativă a harului lui Dumnezeu care va duce apoi la pocăinţa celor din popor:

„Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: ,,Fiul omului, cei din casa lui Israel, când locuiau în ţara lor, au spurcat-o prin purtarea lor şi prin faptele lor; aşa că purtarea lor a fost înaintea Mea ca spurcăciunea unei femei în timpul necurăţiei ei.“

„Atunci Mi-am vărsat urgia peste ei, din pricina sângelui pe care-l vărsaseră în ţară, şi din pricina idolilor cu cari o spurcaseră. I-am risipit printre neamuri, şi au fost împrăştiaţi în felurite ţări; i-am judecat după purtarea şi faptele lor rele. Când au venit printre neamuri, ori încotro se duceau, pângăreau Numele Meu cel sfânt, aşa încât se zicea despre ei: „Acesta este poporul Domnului, ei au trebuit să iasă din ţara lor.“ Şi am vrut să scap cinstea Numelui Meu celui sfânt, pe care-l pângărea casa lui Israel printre neamurile la cari se dusese.“

,,De aceea, spune casei lui Israel: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Nu din pricina voastră fac aceste lucruri, casa lui Israel, ci din pricina Numelui Meu celui sfânt, pe care l-aţi pângărit printre neamurile la cari aţi mers. De aceea voi sfinţi Numele Meu cel mare, care a fost pângărit printre neamuri, pe care l-aţi pângărit în mijlocul lor. Şi neamurile vor cunoaşte că Eu sunt Domnul, zice Domnul Dumnezeu, când voi fi sfinţit în voi subt ochii lor. Căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate ţările, şi vă voi aduce iarăşi în ţara voastră. Vă voi stropi cu apă curată, şi veţi fi curăţiţi; vă voi curăţi de toate spurcăciunile voastre şi de toţi idolii voştri. Vă voi da o inimă nouă, şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră, şi vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul Meu în voi, şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele şi să păziţi şi să împliniţi legile Mele. Veţi locui în ţara, pe care am dat-o părinţilor voştri; voi veţi fi poporul Meu şi Eu voi fi Dumnezeul vostru.“

„Vă voi izbăvi de toate necurăţiile voastre. Voi chema grâul, şi-l voi înmulţi; nu voi mai trimite foametea peste voi. Voi înmulţi rodul pomilor şi venitul câmpului, ca să nu mai purtaţi ocara foametei printre neamuri.“

„Atunci vă veţi aduce aminte de purtarea voastră cea rea, şi de faptele voastre, cari nu erau bune; vă va fi scârbă de voi înşivă, din pricina nelegiuirilor şi urâciunilor voastre. Şi toate aceste lucruri nu le fac din pricina voastră, zice Domnul Dumnezeu, să ştiţi! Ruşinaţi-vă şi roşiţi de purtarea voastră, casa lui Israel“ (36:16-32).

Mai presus de orice, restaurarea lui Israel este menită să reabiliteze onoarea lui Dumnezeu.

Charles Erdman a observat că „Ezechiel este absolut unicul profet din Vechiul Testament care prezice o invazie a țării după ce poporul Israel readus în țară locuia în pace și liniște, sub grija providențială a Păstorului cel Bun“ (The Book of Ezekiel, p.117). Limbajul folosit în capitolul 38 al cărții lui Ezechiel este izbitor de asemănător cu acela din capitolele nouăsprezece și douăzeci din Apocalipsa. Când căutăm să le înțeleg mesajul, suntem obligați să studiem aceste pasaje împreună. Este evident că Ezechiel vorbește despre o vreme de după împlinirea profețiilor mesianice despre refacerea națiunii, când neamurile necredincioase ale lumii se mai aruncă o dată asupra Israelului într-un ultim efort de nimicire. În clipa aceea apoteotică, Dumnezeu însuși se va arunca în bătălie și va pune capăt nebuniei din rasa umană:

„O spun, în gelozia şi în focul mâniei Mele: În ziua aceea, va fi un mare cutremur în ţara lui Israel. Peştii mării şi păsările cerului vor tremura de Mine, şi fiarele câmpului şi toate târâtoarele cari se târăsc pe pământ, şi toţi oamenii cari sunt pe faţa pământului; munţii se vor răsturna, pereţii stâncilor se vor prăbuşi, şi toate zidurile vor cădea la pământ. Atunci voi chema groaza împotriva lui pe toţi munţii Mei, zice Domnul Dumnezeu; sabia fiecăruia se va întoarce împotriva fratelui său. Îl voi judeca prin ciumă şi sânge, printr-o ploaie năpraznică şi prin pietre de grindină; voi ploua foc şi pucioasă peste el, peste oştile lui, şi peste popoarele cele multe, cari vor fi cu el. Îmi voi arăta astfel mărimea şi sfinţenia, Mă voi face cunoscut înaintea mulţimii neamurilor, şi vor şti că Eu sunt Domnul“  (Ezec. 38:19-23).

La finalul istoriei nu vor exista atei! Toți oamenii vor trebui să-și plece genunchii în fața Celui Atotputernic.

„Pe Mine Însumi Mă jur, adevărul iese din gura Mea şi cuvântul Meu nu va fi luat înapoi: orice genunchi se va pleca înaintea Mea, şi orice limbă va jura pe Mine“ (Isaia 45:23).

„ … pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de supt pământ, şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Christos este Domnul“ (Filip. 2:10-11).

„Și vor fi că Eu sunt Domnul!“

(Înapoi la Cuprins)Categories: Studiu biblic, Uncategorized

1 reply

  1. PRAISE THE LORD !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: