1. Reproșuri de Paște – preoții

Reproșul apare atunci când cineva sau ceva ne-a înșelat așteptările. Reporșurile măsoară nu numai deziluziile noastre, ci și iluziile pe care ni le-am făcut. În atmosfera tulbure și confuză care a caracterizat Paștele de atunci, mulți s-au așteptat la una și a ieșit alta. Inventariem în acest studiu o serie de reproșuri care au fost făcute de Paște. Unele au fost făcute de oameni; altele au fost făcute de Dumnezeu și reprezentanții Lui.

,,Nu scrie: ,Împăratul Iudeilor`. Ci scrie că El a zis: ,Eu sînt Împăratul Iudeilor“ – Ioan 19:21

Cât de paradoxal? Diavolul lucrează prin preoți  … până la capăt! Oamenii aceștia au fost purtătorii lui de cuvânt, împotrivindu-se lui Dumnezeu sistematic, cu perseverență, foarte atenți să nu scape nimic.

Ei s-au scandalizat că poporul și mai ales copiii strigau cu glas tare la intrerea lui Isus în Ierusalim, scandalizați mai ales că ei strigau ,,Osana!“, expresie rezervată pentru divinitate, nu folosită pentru un om de rând (,,Doamne mântuiește și fă-o acum!“ – Mat. 21:9; Ioan 12:16)

Prin ei a pus la cale Diavolul uciderea Domnului, râvnitori fără pricepere, care trăgeau fără să știe, ca și Satan, la carul împlinirilor profetice:

,,Unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le -a zis: ,,Voi nu ştiţi nimic; oare nu vă gîndiţi că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod, şi să nu piară tot neamul?“  Dar lucrul acesta nu l -a spus de la el; ci, fiindcă era mare preot în anul acela, a proorocit că Isus avea să moară pentru neam. Şi nu numai pentru neamul acela, ci şi ca să adune într’un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiţi.  Din ziua aceea, au hotărît să -L omoare. “ – Ioan 11:49-53

,,În adevăr, împotriva Robului Tău celui sfînt, Isus, pe care L-ai uns Tu, s’au însoţit în cetatea aceasta Irod şi Pilat din Pont cu Neamurile şi cu noroadele lui Israel,  ca să facă tot ce hotărîse mai dinainte mîna Ta şi sfatul Tău“ – Fapte 4:27-28)

Tot ei au fost cei grijulii ca nu cumva Mielul lui Dumnezeu să fie jertfit în timpul Praznicului, ca să se evite astfel simetria profetică pe care o anunțase Domnul ucenicilor (,,Dupăce a isprăvit Isus toate cuvîntările acestea, a zis ucenicilor Săi: ,,Ştiţi că după două zile vor fi Paştele; şi Fiul omului va fi dat ca să fie răstignit!“  Atunci preoţii cei mai de seamă, cărturarii şi bătrînii norodului s’au strîns în curtea marelui preot care se numea Caiafa;  şi s’au sfătuit împreună, cum să prindă pe Isus cu vicleşug, şi să-L omoare.  Dar ziceau: ,,Nu în timpul praznicului, ca să nu se facă turburare în norod“ – Mat. 26:1-5)

Tot ei s-au gândit să-l omoare și pe Lazăr , cel înviat din morți (“căci din pricina lui mulți iudei plecau d ela ei și credeau în Isus“ – Ioan 12:10-11).

Preoții au fost foarte grijulii ca nu cumva să existe posibilitatea vestirii unei învieri a Domnului Isus ! (,,Doamne, ne-am adus aminte că înşelătorul acela, pe cînd era încă în viaţă, a zis: ,După trei zile voi învia.`  Dă poruncă dar ca mormîntul să fie păzit bine pînă a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii Lui noaptea să-I fure trupul, şi să spună norodului: ,A înviat din morţi!` Atunci înşelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decît cea dintîi“ – Mat. 27;62-66)

Pornirea lor satanică împotriva lui Isus a ajuns la apogeu în clipa în care au aflat de la soldați că, în ciuda strădaniilor lor, Domnul a înviat! În loc să-și dea seama că fuseseră manevrați din umbră de Satan, ca Saul pe drumul Damascului, și să se căiască de calea pe care apucaseră, preoții au fost gata să mintă cu nerușinare. În acele clipe, nimic nu i-ar mai fi putut convinge de divinitatea celui din Nazaret; nici măcar învierea Celui pe care l-au condamnat la moarte… Diavolul îi orbise de tot, inima li se împietrise și răutatea explodase pe față (,,Pe cînd se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri, şi au dat de veste preoţilor celor mai de seamă despre toate cele întîmplate.  Aceştia s’au adunat împreună cu bătrînii, au ţinut sfat, au dat ostaşilor mulţi bani,  şi le-au zis: ,,Spuneţi aşa: ,Ucenicii Lui au venit noaptea, pe cînd dormeam noi, şi L-au furat.`  Şi dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi, şi vă vom scăpa de grijă“ – Mat. 28:11-14).

Ce contrast izbitor între pornirea lor dușmănoasă și atitudinea hotărâtă cu care i-a întâmpinat Pilat:

,,Să răstignesc pe Împăratul vostru?“ le -a zis Pilat. Preoţii cei mai de seamă au răspuns: ,,Noi n’avem alt împărat decît pe Cezarul!“ … Pilat a scris o însemnare, pe care a pus-o deasupra crucii, şi era scris: ,,Isus din Nazaret, Împăratul Iudeilor.“ Mulţi din Iudei au citit această însemnare, pentrucă locul unde fusese răstignit Isus era aproape de cetate: era scrisă în evreieşte, latineşte şi greceşte. Preoţii cei mai de seamă ai Iudeilor au zis lui Pilat: ,,Nu scrie: ,Împăratul Iudeilor`. Ci scrie că El a zis: ,Eu sînt Împăratul Iudeilor.“ ,,Ce am scris, am scris“, a răspuns Pilat“ – Ioan 19;15-22

,,Ce-am scris, am scris!“ – oare ce-a vrut să spună Pilat cu aceste cuvinte?
Poate că a vrut să spună că s-a săturat de jocul lor murdar. ,,Ajunge! Mai lăsați-mă în pace.“ Sau poate că a vrut să marcheze dezgustul lui față de neamul acesta păduchios peste care domnea. În cazul acesta, cuvintele lui înseamnă ,,La așa cap, așa căciulă!“ Sau poate că vorbele lui Pilat au un conținut de admirație ascunsă. În cazul acesta, cuvintele lui înseamnă: ,,Dacă a existat vreodată între evrei un om care să merite cu adevărat să domnească peste ei, Acesta este!“ Ar fi fost o simetrie frunoasă cu acel ,,Iată omul!“ rostit pe durata procesului.

(Din ciclul “Reproșuri de Paște“)Categories: Studiu biblic

2 replies

Trackbacks

  1. Meditatii inainte de Paste - Gand bun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: