Nevoia de Pavel

(contextul dialogului se găsește la pagina doctrinară)

Am scos acest „comentariu pe care l-am facut pe blogul prietenului meu, Petre Lascău (aici) pentru a-i da mai multă vizibilitate. Am mai abordat acest subiect (aici) pentru a răspunde fratelui Iosif Țon și învățăturii despre deosebirile aparente care ar exista între Domnul Isus și Pavel.

Dragă Peter
Iată și înțelepciunea mea de doi bani.
Trebuie să punem această discuție în contextul evenimentelor biblice. Succesiunea lor arată cam așa:

1. Isus a adus evreilor, în învățătura și în persoana Sa, Împaratia pe care ei au refuzat-o. „,Eu nu sînt trimes decît la oile pierdute ale casei lui Israel“ (Mat. 15:24). Din cauză refuzului lor, ea se amana pana la „asezarea din nou a tuturor lucrurilor“:

„Şi acum, fraţilor, ştiu că din neştiinţă aţi făcut aşa, ca şi mai marii voştri.  Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor proorocilor Lui: că, adică, Hristosul Său va pătimi.  Pocăiţi-vă dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină dela Domnul vremile de înviorare, şi să trimeată pe Cel ce a fost rînduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos,  pe care cerul trebuie să -L primească, pînă la vremile aşezării din nou a tuturor lucrurilor: despre aceste vremi a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi prooroci din vechime.“ – Fapte 3:18-21

2. Dupa Rusalii, convertitii se impart repede in evrei si Neamuri. Încep conflictele doctrinare dintre aceste două grupări (Fapte 10 – 11).

3. Pavel intră în conflict cu Petru, Ioan și Iacov, se duce până la urmă la Ierusalim pentru „certificate“ (Gal. 2:2 este plin de o ironie mușcătoare).

„După patrusprezece ani, m’am suit din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba; şi am luat cu mine şi pe Tit.  M’am suit, în urma unei descoperiri, şi le-am arătat Evanghelia, pe care o propovăduiesc eu între Neamuri, în deosebi celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fi alergat în zădar“ … „Nici chiar Tit, care era cu mine, măcar că era Grec, n’a fost silit să se taie împrejur,  din pricina fraţilor mincinoşi, furişaţi şi strecuraţi printre noi, ca să pîndească slobozenia, pe care o avem în Hristos Isus, cu gînd să ne aducă la robie;  noi nu ne-am supus şi nu ne-am potrivit lor nicio clipă măcar, pentruca adevărul Evangheliei să rămînă cu voi.  Cei ce sînt socotiţi ca fiind ceva-orice ar fi fost ei, nu-mi pasă: Dumnezeu nu caută la faţa oamenilor-aceştia, zic, ei cei cu vază nu mi-au adaus nimic – Gal. 2:1-6

4. Se clarifică: Pavel va aplica Evanghelia Domnului Isus cum aprimit-o El direct de la Domnul (fără tăiere împrejur, fără aderare la Lege, cu justificare prin credință, etc.), iar ceilalți o vor aplica în continuare cum au auzit-o prin viu grai în contextul lor iudaic.

7Ba dimpotrivă, cînd au văzut că mie îmi fusese încredinţată Evanghelia pentru cei netăiaţi împrejur, după cum lui Petru îi fusese încredinţată Evanghelia pentru cei tăiaţi împrejur, –  8căci Cel ce făcuse din Petru apostolul celor tăiaţi împrejur, făcuse şi din mine apostolul Neamurilor-  9şi cînd au cunoscut harul, care-mi fusese dat, Iacov, Chifa şi Ioan, cari sînt priviţi ca stîlpi, mi-au dat mie şi lui Barnaba, mîna dreaptă de însoţire, ca să mergem să propovăduim: noi la Neamuri, iar ei la cei tăiaţi împrejur. – Gal. 2:7-9

În scrierile sale, Petru își identifică foarte clar destinatarii scrisorilor lui: „ … către aleşii cari trăiesc ca străini, împrăştiaţi (diaspora) prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia şi Bitinia,  2după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl“ (1 Petru 1:1-2).  Ioan semnalează și el foarte clar că scrie pentru contextul evreiesc: „Vei face bine să îngrijeşti de călătoria lor, într’un chip vrednic de Dumnezeu; căci au plecat pentru dragostea Numelui Lui, fără să primească ceva dela Neamuri“ (3 Ioan 6-7).

5. Asta nu va pune capat conflictelor. Vezi „lantul fațărniciei“ in care l-a prins Pavel pe Petru (Gal. 2:11-21). Vezi mai ales epistola lui Iacov, (grupată împreună u cele ale lui Ioan și Petru după Evrei, adică așezate în secțiunea „evreiască“ a NT.), considerată de Luther „de paie“ și doar cu greu acceptată lângă restul NT.

6. În timp, ramura evreiască a Bisericii dispare (confirmând amânarea Împărâției, și suspendarea Israelului din prerogativele de vestitor al ei), rămânând Biserica dintre Neamuri.

„Fiindcă ei au plecat acasă în neînţelegere unii cu alţii, Pavel n’a adăugat decît aceste vorbe: ,,Bine a spus Duhul Sfînt prin proorocul Isaia către părinţii voştri,  cînd a zis: ,Du-te la poporul acesta, şi zi -i: ,,Veţi auzi cu urechile voastre, şi nu veţi înţelege; cu ochii voştri veţi privi, şi nu veţi vedea.  Căci inima acestui norod s’a împietrit; ei aud greu cu urechile, şi-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înţeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu, şi să -i vindec.“  28Să ştiţi dar că mîntuirea aceasta a lui Dumnezeu a fost trimeasă Neamurilor, şi o vor asculta.“ – Fapte 28:25-28

7. Cei care aparțin astăzi la mișcarea „Valul al treilea“, (printre ei și „Străjerii“) propun acceptarea veștii că evreii se întorc la Mesia, cortul lui David este ridicat din prăbușirea lui (Fapte 15:16-17) „pentru ca rămășița de oameni (evrei) să caute pe Domnul, ca și toate Neamurile (Bisericile existente în istorie) peste care este chemat Numele Meu“.

8. Se răspândește astfel iluzia că asistăm la debutul „Zilei Domnului“, o epoca mesianică a marilor treziri mondiale, cu semne și minuni, semne în cosmos, etc. Pavel îi certa pe cei din Tesalonic pentru această nădejde înșelătoare:

„Să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră, și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de o epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării …“ – 2 Tesal. 2:1-4

Astăzi anticipăm încă apariția Anticristului și dispariția credinței adevărate.

9. Istoria se va desfășura după scenariul profetic dat în Romani (Rom. 11:25-31) de Pavel,adică se va împlini mai întâi numărul deplin al Neamurilor, iar apoi Israelul se va întoarce la Domnul și va fi mântuit în întregime („tot Israelul“ – ca națiune).

5Fraţilor, pentruca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut într’o împietrire, care va ţinea pînă va intra numărul deplin al Neamurilor.  26Şi atunci tot Israelul va fi mîntuit, dupăcum este scris: ,,Izbăvitorul va veni din Sion, şi va îndepărta toate nelegiurile dela Iacov.  27Acesta va fi legămîntul, pe care -l voi face cu ei, cînd le voi şterge păcatele.“  28În ce priveşte Evanghelia, ei sînt vrăjmaşi, şi aceasta spre binele vostru; dar în ce priveşte alegerea, sînt iubiţi, din pricina părinţilor lor.  29Căci lui Dumnezeu nu-I pare rău de darurile şi de chemarea făcută.  30Dupăcum voi odinioară n’aţi ascultat de Dumnezeu, şi dupăcum prin neascultarea lor aţi căpătat îndurare acum,  31tot aşa, ei acum n’au ascultat, pentruca, prin îndurarea arătată vouă, să capete şi ei îndurare“ – Rom. 11:25-31

Concluzie: Pentru o revenire a noastră la învățătura pură și completă a Domnului Isus ar trebui să avem în NT numai Evangheliile, epistola către Evrei și epistolele ramurii iudaice a bisericii, Ioan, Petru, Iacov, plus Apocalipsa. (Faptele Apostolilor este scrisă de Luca, printre altele, și pentru a explica tranziția de la Petru la Pavel).

De ce l-am scoate însă pe Pavel din NT? Cine l-a pus acolo? Apostolul Pavel este marea „inovație a lui Christos“ pentru păstorirea Bisericii din vremea Neamurilor (aceasta a fost „isprăvnicia lui – Efes. 3:1-13). Dacă n-ar fi existat această „taină“ a apostoliei lui Pavel poate că astăzi am fi fost așa cum ar vrea unii, neînțelept, să ne facă.

Asta nu înseamnă că Pavel a fost un fel de „plan B“ al lui Isus Christos. Dumnezeu țl pusese deoparte dinaintea neșterii, întreaga lui viață și activitate fuseseră rânduite înainte de începerea veșniciei (ciudată și șcioapă exprimare). Trebuia ca și evreii și Neamurile să fie încjiși în neascultare, ca să se bucure deopotrivă de har:

„Căci lui Dumnezeu nu -I pare rău de darurile şi de chemarea făcută. Dupăcum voi odinioară n’aţi ascultat de Dumnezeu, şi dupăcum prin neascultarea lor aţi căpătat îndurare acum,  31tot aşa, ei acum n’au ascultat, pentruca, prin îndurarea arătată vouă, să capete şi ei îndurare.  32Fiindcă Dumnezeu a închis pe toţi oamenii în neascultare, ca să aibă îndurare de toţi.  33O, adîncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cît de nepătrunse sînt judecăţile Lui, şi cît de neînţelese sînt căile Lui!  34Şi în adevăr, ,,cine a cunoscut gîndul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui?  35Cine I -a dat ceva întîi, ca să aibă de primit înapoi?“  36Din El, prin El, şi pentru El sînt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin.“ – Rom. 11:29-36

Repet, iată înțelepciunea mea de doi bani, într-un context în care alții sunt milionari cu diplome scumpe.Categories: Teologice

4 replies

 1. Dumnezeu nu ne-a lasat o revelatie contradictorie .Autorii sunt inspirati de Duhul Sfant .Pavel calca pe urmele Lui Hristos ,doar asa are curaj sa spuna …haideti si voi pe urmele mele.Ajuta-ne Doamne macar 99,9% din biserica sa fie ca si Pavel.
  Cat despre mantuire , este prin har fara fapte ,nu se poate mai simplu.Apoi faptele lucreaza la “cununa ” noastra , o anumita pozitie in ierarhia care va fi si despre care este prematur sa ne pronuntam(nu are rost sa speculam).Lucrarile noastre , care fac cununa , vor fi incercate in foc 1 Cor 3:10-15.
  Versetul 15 spune”Daca lucrarea lui va fi arsa , isi va pierde rasplata.Cat despre el , va fi mantuit, dar ca prin foc.”
  Iubesc un pasaj care este simplu si rezolva problema mantuirii prin credinta si apoi pune faptele la locul lor. Tit 3:5-8
  5. El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt,
  6. pe care L-a vărsat din belşug peste noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru;
  7. pentru ca, odată socotiţi neprihăniţi prin harul Lui, să ne facem, în nădejde, moştenitori ai vieţii veşnice.
  8. Adevărat este cuvântul acesta şi vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi în fapte bune. Iată ce este bine şi de folos pentru oameni!
  9. Dar de întrebările nebune, de înşirările de neamuri, de certuri şi ciorovăieli privitoare la Lege, fereşte-te, căci sunt nefolositoare şi zadarnice.
  Am scris si versetul 9 ….
  Totul este simplu …daca ramanem in Hristos si calcam pe urmele lui Pavel.

 2. Interesant ca apostolul Pavel da indicatii si porunci de traire tocmai in epistolele in care declara ca mantuirea este fara lege si prin har, si inca foarte serioase:

  Galateni 6:9. Sa nu obosim in facerea binelui; caci, la vremea potrivita, vom secera, daca nu vom cadea de oboseala.
  10. Asadar, cat avem prilej, sa facem bine la toti, si mai ales fratilor in credinta.

  Efeseni 4:1. Va sfatuiesc, dar, eu, cel intemnitat pentru Domnul, sa va purtati intr-un chip vrednic de chemarea pe care ati primit-o,
  2. cu toata smerenia si blandetea, cu indelunga rabdare; ingaduiti-va unii pe altii in dragoste
  3. si cautati sa pastrati unirea Duhului, prin legatura pacii.
  25. De aceea, lasati-va de minciuna: “Fiecare dintre voi sa spuna aproapelui sau adevarul”, pentru ca suntem madulare unii altora.
  28. Cine fura sa nu mai fure; ci mai degraba sa lucreze cu mainile lui la ceva bun, ca sa aiba ce sa dea celui lipsit.
  29. Niciun cuvant stricat sa nu va iasa din gura; ci unul bun, pentru zidire, dupa cum e nevoie, ca sa dea har celor ce-l aud.

  Interesant, nu? Legi si reguli! Nu seamana ce spune aici apostolul Pavel cu ce spun toti ceilalti? Nu cere el aici mult hulitele FAPTE BUNE????? Tocmai el care spune ca nu suntem mantuiti prin fapte? 😀 (Pentru ca adevarul este ca nu putem noi cultiva grau pe gheturile Antarctici unde Dumnezeu nu a permis dar daca semanam scaieti in Romania, scaieti vom culege si nu grau… Adica nu puteam noi deschide cerul si revarsa gratia divina prin faptele noastre dar odata deschis sa fim atenti cum traim ca sa ajungem acolo…)

  Concluzie: cine nu il intelege pe apostolul Pavel va avea probleme si in alte parti ale bibliei…

 3. 1) Domnul Isus stia de la inceput ce avea sa faca si cum aveau sa decurga lucrurile. Inca de la botez Ioan spune: “Iata Mielul care ridica pacatul lumii”. Si inca de la nastere unul din cadouri a fost smirna… un ingredient folosit la imbalsamari… Si Domnul Isus ii spune lui Pilat adevarul: “Acum imparatia Mea nu este aici”, pentru ca in aceasta perioada (de la moartea Domnului Isus pana la revenirea Lui in putere si slava, mai exact trambita a saptea, dar vizibila va fi doar cand Domnul va reveni) imparatia proclamata nu este una materiala ci in sufletele oamenilor: oamenii care cred, asculta si devin membrii ai acestei Imparatii si chiar daca mor fizic, ei spiritual apartin Stapanului pe care Il asculta zi de zi, minut cu minut.

  2) Disputa dintre evrei si neamuri pe “lege” nu se refera la lucrurile de baza si esentiale ale legii morale ci pe diferentele de datini si obiceiuri: tinerea de zile de sarbatoare si multe alte amanunte care nu au valoare pentru mantuire sau pentru o traire corecta. Pavel le numeste “invataturi incepatoare” pentru ca chiar sunt si spune categoric ca daca cineva doreste sa fie mantuit prin lege sa o respecte atunci complet (adica si partea morala) Galateni 5:3. Nici un apostol nu a inlaturat sau modificat prevederile legii morale Fapte 15:29. Pavel nu a fost separat de Domnul Isus cand a proclamat mantuirea “prin credinta”. Pentru ca o credinta devine vizibila din… viata de ascultare din fiecare zi. Apostolul Pavel este mai spiritual (trateaza lucrurile din punctul de vedere al fenomenelor spirituale care au loc si care nu se vad) iar apostolul Iacov din punct de vedere material, la nivel vizibil. Nu exista neintelegeri intre ei….

  3) Inainte de Imparatia milenara va fi necazul cel mare, rezultat din rezolvarea intr-un timp scurt a enorm de multe datorii morale acumulate in timp pentru ca in mileniu va domni dreptatea (Daniel 9:24 – “pana la incetarea faradelegilor,…aducerea neprihanirii vesnice”). Daca Strajerii ar proclama o intoarcere la ascultare de Dumnezeu in dreptate si adevar ar fi bine insa ei vestesc minuni si semne… Acestea pot face si dracii nu doar Dumnezeu…
  Anticristul este un personajul “aspiratorul de pacatosi” care va implini profetia de la 2 Tesaloniceni 2:11-12. El va fi cel care ii va minti pe cei care nu vor sa asculte de Dumnezeu si sa traiasca in dreptate, legandu-i si trimitandu-i in pierzare eterna: Apocalipsa 13:15 si 14:9-12…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: